Навчально-методичний комплекс «Основи наукової діяльності»

Кваліфікаційна підготовка науковців НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування включає підготовку фахівців зі спеціальності, що відноситься до фундаментальної галузі юридичної науки (теорія та історії держави і права; історія політичних і правових учень).

Належна підготовка фахівців-експертів у сфері державного будівництва і місцевого самоврядування має бути орієнтована не лише на формування загальних фундаментальних юридичних знань з підготовки дисертації та наукових публікацій (монографій, наукових статей, тез доповідей та повідомлень за результатами участі у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо), а й на формування знань, що можуть бути використані в окремих сферах юридичної діяльності (у нормотворчості, юридичній техніці, правовій експертизі, а також в правозастосуванні при виявленні недоліків застосовуваних норм). Саме тому в загальний план роботи з освітньо-наукової програми підготовки здобувача наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) в Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування було включено дисципліну «Основи науково-дослідної діяльності».

 

Метою курсу «Основи науково-дослідної діяльності» є формування у здобувачів уявлення про науку як виду пізнання, інтелектуальну творчу діяльність, соціальний інститут, про місце правознавства та місце теорії держави і права в системі юридичних наук, про методологію наукового дослідження, порядок підготовки і процедуру захисту дисертації, про методику підготовки науково-консультативних висновків.

 

Завданнями дисципліни є:

  • оволодіння здобувачами знаннями про сутність і роль наукової діяльності у реформуванні державної політики;
  • формування у здобувачів уявлення про наукові дослідження як форми наукового пізнання, на основі якого можливе вирішення науково-практичних проблем;
  • набуття вмінь і навиків застосування основ науково-дослідної діяльності у процесі підготовки та захисту дисертації, а також з метою складання науково-експертних висновків.

Курс «Основи науково-дослідної діяльності» вивчається здобувачами наукового ступеня кандидат юридичних наук (доктор філософії) зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень і складається за навчальним планом з 24 годин аудиторної роботи (16,7 аудиторних годин лекцій та 8,7 аудиторних годин семінарських занять). По закінченні курсу проводиться екзамен.