Тема реферату обирається вступником самостійно відповідно до спеціальності 081 «Право» за одним із напрямів: «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» або «конституційне право; муніципальне право».

Реферат має бути цілісною, завершеною, самостійною роботою, що відбиває наукові інтереси вступника до аспірантури, де автору необхідно показати вміння послідовно, логічно викласти зміст поставленої теоретико-правової або конституційно-, муніципально-правової проблеми.

 

Структура реферату

Структура реферату: вступ, основна частина, висновки.

У вступі з’ясовуються актуальність проблеми, її значущість, стан розробленості, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні завдання й мета реферату.

В основні частині розкривається тема дослідження. При цьому автору необхідно не лише висвітлити основні проблеми обраної теми і можливе їх вирішення, а й показати різні підходи і запропонувати власну інтерпретацію, свої форми й методи розв’язання постановлених питань.

У висновках підбиваються підсумки роботи, резюмується, наскільки вдалося виконати поставлені у вступі завдання.

Завершує реферат список використаної літератури.

 

Вимоги до оформлення реферату

Як і будь-яка дослідницька робота, реферат має бути правильно оформлений (повинен містити точність цитування, адекватність переказу точки зору того чи іншого автора, його поглядів, ідей, висунених проблем і положень, достовірність посилань). До його оформлення пред’являються наступні вимоги:

а) реферат має бути надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Текст роботи друкується чорним кольором на одній стороні білого аркушу формату А4 (210х297 мм) з абзацним відступом 1, 25 см. Береги аркушу (межі тексту): лівий – 30 мм, правий – 15 мм, нижній – 20 мм, верхній – 20 мм. Шрифт тексту – Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5. Обсяг реферату – 30-35 сторінок;

б) усі сторінки нумеруються арабськими цифрами: загальна нумерація починається з титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною і проставлятися у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Ілюстрації, таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються до загальної нумерації сторінок;

в) на другій сторінці наводиться план, який включає такі реквізити: угорі посередині сторінки друкується слово «Зміст», нижче – «Вступ» (без позначення номера), потім позначені номерами розділи (питання), яких має бути не більше трьох. Наступний розділ «Висновки» також не зазначається власним номером. На останньому місці плану (теж без номера) указується «Список використаної літератури». Сам список додається в кінці реферату з нової сторінки;

г) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним повторенням назв розділів. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до тексту без розділових знаків наприкінці, без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Кожну структурну частину роботи (розділ) треба починати з нової сторінки. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені стислі відповідні висновки щодо розглянутого питання. Завершують цю наукову роботу загальні власні висновки актора, яких він дійшов у процесі роботи над темою;

д) список літератури, яка вивчається і цитується, складається або відповідно до порядку її використання, або в алфавітному порядку. Оформлюється список використаної літератури відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: офіційні виправлення у 2017 році);

е) посилання на авторів літератури, що цитуються, указуються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий номер джерела зі списку, друга – сторінку;

ж) на останній сторінці після списку літератури автор ставить дату і підпис;

з) реферат подається у пластиковій папці-швидкозшивачу.

 

Зразок оформлення титульної сторінки реферату