ВИМОГИ 
ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ (РЕФЕРАТУ) 
ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ 
зі спеціальності

Особи, які не мають опублікованих наукових статей за обраною науковою спеціальністю, допускаються до складання вступних іспитів після попереднього написання та подання реферату (наукової доповіді) за прогнозованою темою дисертаційного дослідження, пов’язаною із профілем аспірантури (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень).

На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією.

 

Загальні вимоги

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконується особою до складання вступних іспитів до аспірантури.

Тема реферату обирається вступником самостійно і погоджується із передбачуваним науковим керівником. Тема реферату повинна відображати найважливіші правові проблеми, які пов’язані з обраною науковою спеціальністю або планованою темою дисертаційної роботи вступника.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Загалом текст реферату повинен бути від 15 до 30 сторінок друкованого тексту, виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5.  Реферат має бути зброшурований.

Реферат підписується автором. Реферат повинен відповідати вимогам до наукової публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату текстового викладу (бібліографічний правильно складений список літератури у відповідності з існуючими вимогами, звірені цитати).

Вимоги до оформення

Реферат обов’язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: Національна академія правових наук України, в наступному рядку – Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування.

Далі розміщується тема реферату, відомості про автора, науковий керівник (рецензент),  місце й рік виконання реферату,

 

Вимоги до змісту

Структурними елементами реферату є:

  • план,
  • вступ,
  • викладення основного матеріалу з теми (як правило, 2-3 глави),
  • висновки,
  • список використаної літератури та нормативно-правових документів.

План

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату з позначенням сторінок, на яких вони викладаються. Основний зміст реферату розподіляється на глави чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ

Вступ важливий змістовний елемент реферату. Форма його – довільна, але в ньому повинні обов’язково знайти відображення такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення її місця в існуючій правовій проблематиці, оцінка рівня і характеру наукової розробленості теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

Основний зміст реферату

Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої юридичної літератури, нормативних актів тощо з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферату.

Висновок

У висновку необхідно дати коротке резюме викладеного у основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування опрацьованого у рефераті матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту реферату, яка є його особистим доробком.

Список використаної літератури

Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи. Цей список має включати в себе як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов’язково має знайти своє відображення в рефераті (шляхом аналізу та прямого цитування).

Вступники подають реферат разом з подачею документів для вступу до аспірантури.