Паспорт спеціальності

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРЕЗИДІЄЮ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ

КОМІСІЇ УКРАЇНИ

Постанова від 08.10.2008  N 42-06/7

 

 

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

I. Формула спеціальності:

 

     Спеціальність 12.00.01 – група галузей юридичної  науки,  яка досліджує загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави  і  права,  їх  структурно-функціональні   характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм,  еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу.

II. Напрями досліджень:

 

     2.1. У галузі теорії держави і права:

– Загальна  характеристика  теорії держави і права,  проблеми методології   та   методів   дослідження    держави    і    права, загальнотеоретичні поняття, предмет і взаємозв’язок теорії держави і права з іншими науками про людину та суспільство.

– Поняття  держави,  її  соціальне  призначення  та  функції, типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми та принципи організації державного механізму.

– Держава і громадянське суспільство,  держава  в  політичній системі  суспільства,  національна держава,  демократична держава, соціальна держава, держава в умовах інтеграції і глобалізації.

– Сучасні   концепції  правопорозуміння,  загальне  розуміння права,  об’єктивне та суб’єктивне в праві, принципи права, право і закон.

– Соціальне призначення та  функції  права,  цінність  права, місце права в системі соціального регулювання, право і держава.

– Права людини,  класифікація прав  людини  та  їх  гарантії, права людини та право, правова держава.

– Правове регулювання, структура й основні складові механізм управового регулювання,  типи та методи правового регулювання,  дія права та його соціальна ефективність.

– Джерела та форми права,  класифікація джерел права в різних правових системах,  нормативно-правовий акт як основне  джерело  в правовій системі України, нормотворча діяльність і техніка.

– Поняття правової норми,  галузі і  інститути  права  та  їх класифікація;   законодавство   та   його   структура,  тлумачення законодавства.

– Правосвідомість,  її  структура  та  види,  право і мораль, правова культура суспільства та особи.

– Зміст   і   структура  правовідносин,  проблеми  реалізації суб’єктивних  прав   і   юридичних   обов’язків,   правозастосовна діяльність, законність і правопорядок.

– Правова поведінка,  правомірна поведінка та правопорушення, юридична відповідальність і її механізм.

– Правова система суспільства та її  структура,  класифікація правових  систем  сучасності;  сім’ї правових систем,  національна правова система,  міждержавні правові  системи,  формування  нових правових систем, порівняльне правознавство.

– Становлення та особливості розвитку державності,  права  та правової системи України.

 

     2.2. У галузі історії держави і права:

– Предмет  історико-правової  науки,   періодизація   історіїдержави    і    права,    методологія   історико-правової   науки,історико-правове джерелознавство.

– Iсторичні  закономірності та конкретні особливості розвитку права  і  держави,  право  та  держава  як   явище   культури   та цивілізації,  традиції  та  новації  у  розвитку  держави і права,історичні типи держави, історичні типи права.

– Iсторія  становлення  та  функціонування  окремих державних інститутів,  галузей  та  інститутів   права,   історія   правової культури.

– Становлення  та  особливості  розвитку  держави   і   права України.

 

     2.3. У галузі історії політичних і правових вчень:

– Предмет і методологія історії вчень про  державу  і  право, політична та правова доктрина та думка.

– Закономірності виникнення та  тенденції  розвитку  світової теоретичної   думки   про   державу   та  право,  періодизація  та класифікація вчень про державу і право.

– Основні  політичні та правові доктрини Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Найновіших часів.

– Основні   напрями   сучасної  політико-правової  ідеології, основні школи правознавства і державознавства на сучасному  етапі, історія політико-правової думки України.

 

III. Галузь  науки,  з  якої  присуджуються  наукові ступені:  юридичні науки.