Положення про аспірантуру

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою № 1 вченої ради Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 10 від 25.10.2018 р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про аспірантуру у Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організація роботи в аспірантурі Інституту здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», інших актів законодавства, Статуту Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Правил прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (далі – Інститут).

1.2. Строк навчання в аспірантурі з відривом від виробництва та без відриву від виробництва – чотири років.

1.3. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Для врегулювання відносин між аспірантом та Інститутом укладається договір.

1.4. Науково-методичне забезпечення діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту.

1.5. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі  відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та Правил прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

1.6. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

1.7. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми Інституту за спеціальністю 081 «Право» та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

1.8. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується вченою радою Інституту протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою Інституту рішення про відрахування аспіранта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.9. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ

2.1. Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту». З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на:

вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в Інституті, інших наукових установах, вищих навчальних закладах, бібліотеках і державних архівах України;

отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника,

чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою радою Інституту двох керівників;

безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства;

участь у науковій діяльності наукового сектору, відділу, лабораторії;

переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою Інституту;

щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального строку навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України.

2.2. Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту».

З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти зобов’язані:

дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки;

глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний науковий та культурний рівень;

опанувати методологію проведення наукових досліджень;

виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає виконання навчальної складової із складанням іспитів та заліків із дисциплін, визначених рішенням Вченої ради Інституту з урахуванням профілю підготовки, а у разі необхідності – додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої Вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, а також педагогічну практику;

звітувати про хід виконання дисертації на засіданні вченої ради Інституту;

у встановлений строк захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;

дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Інституту.

2.3. Покладення на аспіранта обов’язків, не пов’язаних із виконанням відповідної освітньо-наукової програми та підготовкою дисертації забороняється.

Строк навчання в аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу.

2.4. Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

3.1. До аспірантури Інституту приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії зі  спеціальності 081 «Право» за очною або заочною формою навчання за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб

3.2. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

3.3. Вступник особисто подає до приймальної комісії Інституту заяву в паперовій формі.

3.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

3.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

Оригінали документів при участі в конкурсі вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

3.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Інституту, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3.7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року No 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за No 614/27059.

3.8. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у вигляді реферату.

3.9. Вага балів з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому до аспірантури Інституту.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом 12 місяців.

3.10. Для проведення фахових випробувань при вступі до аспірантури створюються предметні комісії, до складу яких входить, як правило, три –п’ять осіб, які призначаються директором Інституту.

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

3.11. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до Інституту.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора Інституту, який оприлюднюється в установленому порядку.

 

4. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ

4.1. Аспіранту одночасно з його зарахуванням до аспірантури відповідним наказом директора Інституту призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник здійснює наукове керівництво роботою аспіранта над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою Інституту за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво, як правило, не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора

наук.

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. Вчена рада Інституту з урахуванням потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії може відвести більшу кількість годин навчального навантаження керівникові з їх оплатою за рахунок коштів спеціального фонду Інституту.

4.2. Рішенням вченої ради Інституту аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

4.3. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта затверджуються вченою радою Інституту не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.

4.4. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом директора Інституту аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

 

5. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

5.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою Інституту.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

5.2. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою Інституту.

Аспірант має право змінювати індивідуальний навчальний план за погодженням із науковим керівником у порядку, визначеному вченою радою Інституту.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури Інституту.

5.3. Освітньо-наукова програма аспірантури Інституту включає не менше чотирьох складових, що передбачають:

здобуття глибинних знань із спеціальності 081 «Право», за якою аспірант проводить дослідження;

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,  спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної  етики та загального культурного кругозору;

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності;

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English  Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право: на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі; на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням з науковим керівником).

5.4. Вчена рада Інституту має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури.

5.5. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в галузі знань 08 Право.

5.6. Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. Рішення про відрахування аспіранта приймає вчена рада Інституту. На підставі рішення вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом директора Інституту.           

5.7. Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів.

5.8. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення строку навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

5.9. Вчена рада Інституту не менш як один раз на рік розглядає питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядає склад наукових керівників, консультантів. Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі покладається на заступника директора з наукової роботи.