Положення про аспірантуру

 

«Затверджую»

Директор НДІ державного будівництва

та місцевого самоврядування

НАПрН України

С.Г. Серьогіна

«07» березня 2013 р.

 

Положення про аспірантуру

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про аспірантуру розроблено відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 із  наступними змінами і доповненнями.

1.2. Аспірантуру в Науково–дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України створено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.04.2001 р. № 346 за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Наказом Міністерства освіти і науки України № 874 від 31.12.2003 р. (п.2.2) в Інституті перереєстровано аспірантуру за спеціальністю 12.00.01.

1.3. Відкриття й закриття аспірантури, науково-методичне керівництво та контроль за її діяльністю здійснює Міністерство освіти і науки України.

1.4. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи в державних установах, закладах, наукових інститутах тощо;

– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному й недержавному секторах народного господарства.

1.5 Взаємозобов’язання між аспірантами, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та Інститутом визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці тощо та відповідальність сторін у разі невиконання умов цієї угоди.

1.6 Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між Інститутом та особами, що поступають до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії.

1.7. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

1.8. Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури за державним замовленням розробляються Інститутом, затверджуються Президією Національної академії правових наук України відповідно до чинного законодавства України і доводяться до Інституту.

1.9. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається щорічно з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва.

1.10 Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі покладається на директора Інституту.

 

2. ТЕРМІН НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

2.1 Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки.

2.2 До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).

2.3 В окремих випадках вчена рада Інституту може встановлювати термін навчання в аспірантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

2.4 Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

3.1 Інститут розміщує на веб-сайті Інституту та у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше ніж за 3 місяці до початку прийому із зазначенням наукової спеціальності, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

3.2 До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

3.3 Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

  • заяву;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографію;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
  • копію паспорта та ідентифікаційного номера;
  • ксерокопію трудової книжки (якщо є), завірену у відділі кадрів за основним місцем роботи.
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/У;
  • список опублікованих наукових праць, завірений в організації, де працює вступник. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з наукової спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, обсягом не менше 15 аркушів друкованого тексту;
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
  • дві фотокартки розміром 4х6 см.

Паспорт, диплом про вищу освіту (з додатком), посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності) вступник подає особисто.

3.4 Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням заступника директора Інституту з наукової роботи. Члени приймальної комісії призначаються директором Інституту з числа провідних наукових співробітників, як правило докторів наук (професорів), а також потенційних наукових керівників аспірантів.

3.5 Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих вищенаведених документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

3.6 Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

3.7 Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються директором Інституту і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності включаються і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

Відповідно до угоди між НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування та Національним університетом «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» вступні іспити до аспірантури з філософії та іноземної мови здаються особами, що вступають до аспірантури Інституту, в Національному університеті «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» в порядку, визначеному наказом ректора.

3.8 Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем основної роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до місця знаходження аспірантури і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом директора Інституту про допуск вступника до складання вступних іспитів.

3.9 На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою певного вищого навчального закладу (факультету) чи наукової установи, які успішно закінчили магістратуру, або які склали всі чи декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступник повідомляється в п’ятиденний термін із дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

3.10 Після закінчення прийому до аспірантури директор Інституту в п’ятиденний термін подає до Президії Національної академії правових наук України звіт про виконання плану прийому до аспірантури за рахунок державного замовлення.

3.11 Керівники підприємств, установ і організацій зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

3.12 Особа, зарахована до аспірантури, подає до Інституту трудову книжку (за наявності) із записом про звільнення із останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва перед початком навчання в аспірантурі.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ

4.1 Аспіранти мають право на:

1) користування навчально-виробничою та науковою базою Інституту;

2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

3) участь у науковій діяльності відповідного наукового структурного підрозділу та Інституту в цілому;

4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

5) переривання навчання з поважних причин із подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою Інституту;

6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

7) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

8) безпечні й нешкідливі умови навчання й праці;

9) працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням.

Термін навчання в аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу.

4.2 Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва складає три роки.

 В окремих випадках вчена рада Інституту може встановлювати термін навчання в аспірантурі  диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

4.3 Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за контрактом, – відповідно до умов контракту.

4.4 Аспірантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

4.5 Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. Витрати, пов’язані з їх відрядженням, проводяться згідно із законодавством України.

4.6 Аспіранти зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю та підвищувати загальний культурний рівень;

3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;

4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні відповідного науково-дослідного структурного підрозділу і вченої ради Інституту;

6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;

7) дотримуватися Статуту й правил внутрішнього розпорядку Інституту.

Покладення на аспірантів обов’язків, не пов’язаних із підготовкою дисертації, забороняється.

4.7 Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених вищенаведеним пунктом.

Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада Інституту, на підставі якого аспірант відраховується з аспірантури наказом директора.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

5.1 Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора Інституту призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, а для наукового керівника – кандидата наук – 3 осіб, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

5.2 Тема дисертації та індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на засіданні відповідного науково-дослідного структурного підрозділу затверджуються вченою радою Інституту не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.

5.5 Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні відповідного наукового  структурного підрозділу, а раз на рік – на засіданні вченої ради атестується. За результатами атестації відповідним наказом директора Інституту аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

5.6 Вчена рада Інституту зобов’язана не менш як один раз на рік розглядати питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядати склад наукових керівників та усувати від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.

5.7 Переведення аспірантів до іншого вищого навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється директором Інституту. Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.

5.8 Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з угодою.

5.9  Відповідальність за  рівень  організації  наукової підготовки в аспірантурі покладається на директора Інституту.