Правила прийому до аспірантури

 1. До аспірантури з наукової спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на конкурсній основі приймають фахівців, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра та склали вступні іспити.

Навчання здійснюється з відривом від виробництва (очна форма навчання) та без відриву від виробництва (заочна форма).

 1. Набір до аспірантури і навчання здійснюється

– на денну форму – з бюджетним фінансуванням;

– на денну форму – за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту);

– на заочну форму – за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 1. Оплата за приймання вступних іспитів і навчання в аспірантурі здійснюється за договором з НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

Оплата може здійснюватися як за договором з організацією (установою, підприємством), яка направила фахівця для вступу до аспірантури, так і з особою, яка оплачує навчання самостійно.

 1. Тривалість навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки. Без відриву від виробництва – 5 років. Для осіб, які вступили до аспірантури, починаючи з 2016 року, – 4 роки.
 2. Вступники до аспірантури подають до 15 серпня поточного року на ім’я директора Інституту:
 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • автобіографію;
 • нотаріально завірену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
 • копію паспорта та ідентифікаційного номера;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286–у;
 • список опублікованих наукових праць. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з наукової спеціальності 12.00.01 обсягом не менше 15 аркушів друкованого тексту;
 • витяг з протоколу засідання Ради вищого навчального закладу (факультету) для осіб, що мають рекомендацію до аспірантури після закінчення вищого навчального закладу або наукової установи;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см.

Паспорт, диплом про вищу освіту (з додатком), посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності) вступник подає особисто. При пред’явленні документів військовозобов’язаним при собі мати військовий квиток (приписне посвідчення).

 1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить приймальна комісія за результатами співбесіди, розгляду поданих опублікованих наукових праць або реферату з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступника до аспірантури повідомляють у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих наведених вище документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 1. Вступні іспити до аспірантури проводяться у період з 1 по 30 вересня поточного року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає науковій спеціальності 12.00.01), з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, і їм зараховують оцінки кандидатських іспитів.

 1. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою певного вищого навчального закладу (факультету) чи наукової установи, які успішно закінчили магістратуру, які склали всі або декілька кандидатських іспитів.
 2. Аспіранти зобов’язані до закінчення навчання в аспірантурі захистити кандидатську дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради відповідно до рекомендації, отриманої у встановленому чинним законодавством України порядку в НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування.

 

До відома вступників: Відповідно до п. 38 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року за № 309, особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не входить час проїзду від місця роботи вступника до місця знаходження аспірантури і назад. Витрати на проїзд і проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом директора Інституту про допуск вступника до складання вступних іспитів.

 

Прийом документів проводиться з 1 серпня до 1 вересня поточного року.

 

Контактна особа:

Чапала Геннадій Владиславович.

Тел./ факс: 057-700-36-69;

e–mail: chapala@ukr.net

Адреса: Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, вул. Чернишевська, 80, м. Харків, 610002.