Автореферати дисертацій

Альошина Н.М. Територіальна громада як суб’єкт права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Н. М. Альошина. – Х, 2014. – 20 с.

Байдін Ю. В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ю. В. Байдін ; наук. кер. І. В. Яковюк ; Національний університет “Юридична академія України ім. Я. Мудрого”. – Х. : б. в, 2012. – 20 с

Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії і практики : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 Конституційне право / Ю.Г.Барабаш; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 19 с.

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект : автореферат дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право / Ю. Г. Барабаш. – Х., 2009. – 35 с.

Бенедик В.І. Норми адміністративно-процесуального права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.І. Бенедик; Нац.ун-т «Юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2012. — 20 с.

Бєлікова М.І. Адміністративне оскарження як гарантія прав громадян у сфері виконавчої влади : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / М.І. Бєлікова; Держ.вищ.навч.заклад «Запоріз.нац.ун-т». — Запоріжжя, 2015. — 22 с.

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування : автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Ю.П. Битяк ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 40 с.

Бодрова І.І. Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 Конституційне право / І. І. Бодрова. – Х., 2002. – 19 с.

Болдирєв С. В. Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.02 / Болдирєв Сергій В’ячеславович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.

Бочаров Д.О. Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / Д. О. Бочаров. – Х., 2007. – 20 с.

Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Є. А. Гетьман; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2010. – 20 с.

Гетьман І.В. Концепція правового спілкування: зміст, витоки, перспективи [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / І. В. Гетьман. – Х. : Б. в., 2006. – 20 с. 

Головащенко О.С. Соціальна та правова держава: питання співвідношення : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.С. Головащенко; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 24 с.

Данильян О.Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 Соц. філософія та філософія історії / О.Г. Даніл’ян; Харк. військ. ун-т. – Х, 1998. – 42 с.

Дружиніна-Сендецька Т. В. Тлумачення у праві: особливості герменевтичного підходу: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дружиніна-Сендецька Тетяна Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2015. – 19 с.

Закоморна К.О. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз) : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 Конституційне право / К.О Закоморна; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 20 с.

Калмикова Я.С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я.С. Калмикова; Нац.ун-т «Юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2013. — 23 с.

Колісник О. В. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідноси : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Колісник Олена Вікторівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Комарова Тетяна В’ячеславівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 24 с.

Крутько, А. Л. Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / А. Л. Крутько ; кер. роботи П. М. Любченко ; офіц. опон.: В. О. Серьогін, М. І. Марчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с.

Кулабухова А. В. Інститут громадянства Європейського Союзу (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулабухова Альона Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. – 20 с.

Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / П.М. Любченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 17 с.

Любченко П.М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства: конституційно-правовий аспект: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.02 / П.М. Любченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 40 с.

Любченко Я.П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Я.П. Любченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х, 2018. – 21 с.

Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.Ю. Лялюк; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 21 с.

Максимов С.І. Правова реальність як предмет філософського осмислення : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.12 / С.І. Максимов; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 37 с.

Мерник, А. М. Інституції громадського суспільства: поняття, особливості, види [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / А. М. Мерник ; наук. кер. О. В. Петришин ; офіц. опон.: Л. Р. Наливайко, І. М. Погрібний ; НДІ держ. будівництва та місц. самоврядув. Акад. прав. наук України. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с.

Мукомела І.В. Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / І.В. Мукомела; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2016. — 24 с.

Набока І. В. Постійні комісії місцевих рад: організаційно-правові питання діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Набока Ілона Володимирівна ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2011. – 21 с.

Носіков Д.М. Фіскальна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. … канд. наук : 12.00.01 / Д.М. Носіков ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2016 – 20 с.

Онупрієнко А.М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / А.М. Онупрієнко; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 24 с.

Петришин О.В. Правовий режим державної служби: питання загальної теорії : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01 / О.В. Петришин; Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1999. — 34 с.

Петришин О. О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петришин Олег Олександрович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.

Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов’язання : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 Цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право / О. П. Печений. – Х. : Б. в., 2002. – 20 с.

Погребняк Н.С. Конституційно-правовий статус апарату Верховної Ради України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н.С. Погебняк, Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2014. — 24 с.

Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці неотомізму : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / С.П. Рабінович, Одеська нац. юрид. акад. – О., 2003. – 19 с.

Радченко А. Ю. Правовий статус релігійних об’єднань як інституту громадянського суспільства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Радченко Аліна Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. – 20 с.

Романов Я.В. Підзаконні акти: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Я. В. Романов. – Х., 2015. – 20 с.

Сало В.І. Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.І. Сало ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 22 с.

Саннікова М.В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права : автореф. дис … канд. юрид. наук / М. В. Саннікова . – Х., 2013 . – 20 с.

Серьогіна С.Г. Компетенція Президента України: теоретично-правові засади : Автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. Г. Серьогіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1998. – 18 c.

Серьогіна С.Г. Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Серьогіна Світлана Григорівна ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2013. – 42 с.

Сорокун І.М. Адміністративно-правове регулювання забезпечення якості товарів, що ввозяться в Україну : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І.М. Сорокун; Нац.ун-т «Юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2012. — 22 с.

Спасенко В.О. Правовий статус реєстраційної служби в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.О. Спасенко; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2015. — 23 с.

Стешенко Т. В. Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Стешенко Тетяна Віталіївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 19 с.

Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення та засоби забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Суходубова Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2013. – 20 с.

Сьоміна В. А. Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сьоміна Валентина Анатоліївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 19 с.

Тацій Л. В. Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тацій Лариса Василівна ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2008. – 20 с.

Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади : Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Г.В. Чапала ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 20 с.

Якименко Х.С. Європейський союз: правова природа об’єднання : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Х.С. Якименко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009. — 20 с.

Яковюк І.В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Яковюк Іван Васильович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 19 с.

Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Яковюк Іван Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 40 с.