Монографії

Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler. – Vol. 1: Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by O.V. Petryshyn. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015.

У жовтні 2015 року в Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing вийшов друком перший том «Загальнотеоретична та історична юриспруденція» п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Переклад на англійську мову та його наукову редакцію було здійснено іноземним членом НАН України і НАПрН України, членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права, професором Університету штату Пенсільванія (США) В. Е. Батлером. […]


Адміністративне право: Альбом схем: навч. посіб. / уклад.: Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. – Х., 2014 (розділи)

У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем відображено сутність, зміст державного управління, його елементи, риси, принципи; предмет, метод, систему, принципи адміністративного права, поняття, види адміністративно-правових норм і відносин; систему суб’єктів адміністративного права; поняття і види функцій, форм, методів державного управління та інші елементи предмету адміністративного права. В електронному вигляді розміщено розділи, підготовлені науковими співробітниками Інституту.


Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. — Харків : Право, 2008. — 220 с.

Монографія є одним із перших комплексних конституційно-правових досліджень державно-правових конфліктів. У роботі розглядаються такі теоретичні засади державно-правової конфліктології, як поняття, сутність та ключові ознаки державно-правових конфліктів. Особлива увага приділяється конфліктологічному підходу в конституційно-правовому регулюванні. Аналізуються фактори, що впливають на стан та динаміку державно-правових конфліктів, серед яких: дискреційні повноваження, криза парламентаризму, конкуруюча компетенція, модель формування колегіальних […]


Битяк Ю.П., Яковюк І.В. Субрегіональна інтеграція країн Центральної та Східної Європи: уроки для України // Становлення та розвиток науки європейського права в Україні / За заг. ред. К. Смирнової. – Одеса, 2017. – С.149-174.

До ювілейної колективної монографії увійшли статті учнів та близьких колег професора В. Муравйова, який започаткував й розвиває науку європейського права в Україні. Статті присвячені питанням європейського права та його співвідношення з міжнародним та національним правом, актуальним питанням розвитку права Європейського Союзу, правового регулювання процесів європейської інтеграції України. Висвітлюються питання новітнього розвитку права ЄС та його […]


Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 240 с.

У монографії досліджуються соціальна сутність, правова природа, організація та діяльність асоціацій місцевих рад України, роль цих суб’єктів у здійсненні місцевого самоврядування. Аналізуються нормативна основа, порядок формування, внутрішньоорганізаційна будова, функції, повноваження та форми діяльності асоціацій місцевих рад України. Особлива увага приділяється історичному та порівняльно-правовому аспектам дослідження, а також виокремленню проблемних питань функціонування добровільних об’єднань органів місцевого […]


Господарсько-правове регулювання використання альтернативних джерел енергії / уклад. Т.М. Анакіна. – Х., 2015. – 140с.

В роботі досліджені актуальні проблеми енергетичного та екологічного права з метою забезпечення формування професійних знань та компетенцій в сфері альтернативної енергетики як підгалузі енергетичного права. Надає комплексне уявлення про концептуальні засади господарсько-правового використання альтернативних джерел енергії, напрямки теоретичних досліджень у цій сфері.


Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. - Харків, 2017. - 448 с.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень, також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ посібника присвячений ролі науки і наукових досліджень у сучасному світі, соціокультурним, філософським та організаційним аспектам науки, світоглядно-філософським вимірам та ключовим концепціям розуміння її сутності.


Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України : монографія / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого», Наук.-дослід. ін-т правознавства. — Х. : Право, 2013. — 272 с.

У монографії аналізуються питання конституційно-правового змісту принципу демократичного врядування, фактори, що впливають на становлення демократії в Україні, публічно-правова характеристика контролю в демократичній республіці, конституційних засобів забезпечення демократичних засад при формуванні та у процесі діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.


Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: посіб. для підготовки до іспиту / уклад.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, П.М. Любченко та ін.; за заг. ред.. С.Г. Серьогіної. - Х., 2017 – 373 с.

У посібнику системно викладені всі теми за програмою навчального курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному […]


Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування, Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2010. - 272 с.

У монографії з урахуванням сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні і практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення із суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.


Евсеев А.П. Верховный Суд Соединенного Королевства: становление - Х., 2014. – 184 с.

В роботі вперше у вітчизняній науці комплексно досліджується діяльність нового Верховного Суду Об’єднаного Королівства Великобританії та північної Ірландії. Зокрема, розглядаються питання, пов’язані з трансформацією статусу Суду в рамках конституційної реформи 2005 року, його теперішньої компетенції, складу, форм і процедур діяльності. Особлива увага приділена правовим позиціям Верховного Суду, сформульованим за результатами розгляду конкретних справ, зокрема, «справи […]


Закоморна К.О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. - Х., 2016. – 280 с.

Розвиток науки державного (конституційного) права зарубіжних країн зумовлений низкою об’єктивних чинників. В ході реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС особливої актуальності набуває поглиблене вивчення засад конституційного права держав-членів ЄС. Необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій як в умовах ліберально-демократичної концепції конституціоналізму, так і в атмосфері становлення засад […]


Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві: / Я. С. Калмикова; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., О. Б. Червякової. – Харків, 2014.

Роботу присвячено дослідженню сутності доказів та змісту доказування в адміністративному судочинстві. Проаналізовано засоби доказування в адміністративному судочинстві, зокрема, пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, показання свідків, письмові та речові докази, висновки експерта та спеціаліста. Удосконалено положення щодо властивостей доказів з огляду на їх функціональне навантаження й особливості їх прояву на різних стадіях адміністративного судочинства. Наведено […]


Конституційно-правові засади становлення української державності : монограф. / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; за ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. То-дики. - X.: Право, 2003. - 328 с.

У монографії з урахуванням сучасного етапу державотворення в Україні аналізуються актуальні проблеми становлення українського конституціоналізму, розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина, розв’язання державно-правових конфліктів, конституційні засади і тенденції розвитку соціальної функції держави, роль Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в становленні української державності, фактори, що впливають на […]


Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні / О.Ю. Лялюк. – Монографія. – Х. : Право, 2008. – 288 с.

У монографії досліджуються основи організації і діяльності місцевих рад, їх сутність, встановлюється місце в системі елементів державного будівництва та місцевого самоврядування, доводиться їх системність, пропонуються критерії класифікації, визначається рівень правової регламентації. На теоретичному рівні розроблені моделі подальшого розвитку основ організації і діяльності місцевих рад, запропоновано комплексний підхід до їх реформування. Детально розглянуто окремі елементи основ, […]


Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. И. Максимов. – Харьков : Право, 2002. – 328 с.

У монографії здійснена спроба філософського осмислення правової реальності як особливого феномена. На основі аналізу переваг і недоліків головних способів осмислення права пропонується концепція правової реальності в єдності її онтологічного, антропологічного і аксіологічного аспектів. Обґрунтовується поняття правового суспільства як  орієнтира реформування правових систем посттоталітарних суспільств. Для наукових працівників, викладачів вузів, студентів юридичних і філософських спеціальностей, усіх […]


Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2011) / С. І. Максимов. – 2-ге вид., допов. – Х. : Право, 2012. – 432 с. – (Бібліотека міжнародного часопису «Проблеми філософії права»)

У збірці представлено вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані в міжнародному часопису «Проблеми філософії права» та в інших юридичних виданнях з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення, зокрема, його досвід як учасника п’яти всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд із науковими статтями до видання також включено аналітичні огляди матеріалів цих конгресів та переклади праць […]


Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2012. – 496 с.

У навчальному посібнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Муніципальне право України». Розглядаються предмет, метод, система муніципального права України, розкривається зміст основних інститутів цієї галузі, аналізується правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин та форми здійснення місцевого самоврядування, проблеми правового регулювання муніципально-правової відповідальності, компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх взаємовідносини з органами державної влади.


Неклассическая философия права: вопросы и ответы / С. І. Максимов [та ін.] ; за ред. А. В. Стовби. — Харьков : б. в., 2013. — 272 с. — (Б -ка междунар. журн. «Проблемы философии права»)

Дана колективна монографія підготовлена ​​авторським колективом провідних російськомовних філософів і теоретиків права, що належать до т.зв. «неоклассичному праворозумінню». Книга являє собою авторські відповіді на «одвічні» філософсько-правові питання: (що є право ?; відміну природного і позитивного права; співвідношення сущого і належного в праві тощо). Характерною рисою цього видання є плюралізм підходів, внаслідок чого читачеві не пропонується […]


Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз : монографія / А. М. Онупрієнко. – Х. : Крок, 2009. – 300 с.

Монографія є першим в українській правовій літературі комплексним загальнотеоретичним дослідженням природи місцевої влади, ролі та місця місцевих органів влади в механізмі демократичної держави, в системі вертикального поділу влади, організації у цьому контексті інституту місцевої влади. У роботі представлено концепцію організації влади в Україні; досліджені та розкриті особливості співвідношення місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, […]


Панов М.І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; передм. В.П. Тихого; упоряд.: Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. - Київ : Ін Юре, 2010. - 812 с.

Видання підготовлене до 70-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора М. І. Панова. В зібранні знайшли відображення наукові праці автора, опубліковані в різні роки. Більшість із них на сьогодні стала бібліографічною рідкістю, хоча погляди вченого, наукові підходи, положення та концепції, ним розроблені, сприйняті науковою спільнотою не лише в Україні, а й далеко за її […]


Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект) : монографія / Ю. Г. Барабаш ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х. : Легас, 2004. — 192 с.

У монографії розглядаються теоретичні засади парламентського контролю, зокрема, його правова природа та інституціональний механізм, принципи та функції, види, форми і стадії; правовідносини в сфері парламентського контролю; місце парламентського контролю в системі функцій Верховної Ради України. Досліджуються і визначаються основні напрямки вдосконалення правового регулювання та практики застосування в Україні таких форм парламентського контролю, як парламентські слухання, […]


Петришин О. О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз : монографія / О. О. Петришин. – Х. : Право, 2014. – 192 с.

Монографія присвячена дослідженню основних теорій, моделей та систем місцевого самоврядування у світі, їх порівняльному аналізу. Досліджено історичний розвиток думки про місцеве самоврядування, її реалізацію через типові моделі та системи місцевого самоврядування. Представлено сучасний стан місцевого самоврядування світових держав, його основні проблеми, недоліки та тенденції розвитку. Сформульовано комплекс пропозицій щодо виведення з кризи, вдосконалення та реформування […]


Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність : моногр. / М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. Д. Воднік, О. Г. Данилян, Г. П. Клімова; ред.: М. І. Панов, Л. М. Герасіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2005. — 381 c.

Досліджено особливості формування політико-правових інститутів сучасної держави як окремих організаційно-функціональних структур у системі державного регулювання та політичного функціонування, що діють на підставах легальності та публічності, за участю публічних політиків і спеціальних професійних груп державних службовців, характеризуються певним рівнем компетенції та реальним впливом на політичні процеси. Розглянуто сучасні парадигми інституціонального, ціннісного та структурно-функціонального аналізу діяльності політико-правових […]


Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / О. Ю. Битяк [та ін.] ; за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; Наук.-дослід. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування . - Х. : Право, 2007. - 248 с

У монографії з урахуванням сучасних методологічних підходів аналізуються актуальні проблеми праворозуміння, визначення, становлення та розвитку правової культури, її співвідношення з правовою свідомістю, досліджуються особливості змісту і реалізації правової культури управлінських кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування.


Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография / С. И. Максимов ; НЮАУ им. Я. Мудрого. - Харьков : Право, 2002. - 328 с

У монографії здійснена спроба філософського осмислення правової реальності як особливого феномена. На основі аналізу достоїнств і недоліків способів осмислення права пропонується концепція правової реальності в єдності її онтологічного, антропологічного і аксіологічного аспектів. Обґрунтовується поняття правового суспільства як орієнтира реформування правових систем посттоталітарних суспільств.


Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / под общ.ред. М.В. Цвика. А.В. Петришина. — Харьков, Право, 2011.

Видання присвячене історико-теоретичним і методологічним проблемам формування і розвитку національної правової системи України. Розкривається сучасне становлення методології дослідження правової системи і держави, зокрема філософсько-правові підходи до праворозуміння, ролі права як соціального явища, зміст принципу верховенства права. Висвітлюється історія формування та розвитку національної держави і права з часів Київської Русі до сьогодення, розглядаються теоретичні проблеми розвитку […]


Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. — 2-ге вид., переробл. і допов. — Х. : Право, 2013. — 440 с.

Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад правового виховання, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, з’ясуванню правового виховання як базового чинника державотворчого процесу в Україні. Особливістю видання є те, що його автори розглядають правове виховання у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.


Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2010. — 384 с.

Монографія присвячена дослідженню правових основ формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції, визначенню ролі верховенства права, правосвідомості та правової культури в діяльності органів державної влади. У монографії також розглядаються досвід удосконалення органів державної влади європейських країн та можливості його застосування в Україні, теоретико-правові аспекти функціонування місцевих органів влади тощо.


Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе : моногр. / С. Г. Серегина [и др.] ; под общ. ред.: А. К. Сковикова, И. В. Яковюка. — М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. — 320 с.

У монографії з сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні та практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення з суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.


Правознавство: підручник / кол. авторів. – Харків, 2014 (розділи)

Відповідно до завдання навчальної дисципліни, підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних надпрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права, як конституційне, цивільне, фінансове, екологічне, земельне, сімейне, кримінальне, адміністративне, трудове, господарське, житлове, митне право, а також з основ судової системи, правоохоронної діяльності […]


Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. — Х. : Право, 2009. — 352 с.

Монографія присвячена дослідженню фундаментальних засад правосвідомості і правової культури, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з’ясуванню правосвідомості і правової культури як базових чинників державотворчого процесу в Україні. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають правосвідомість і правову культуру в політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.


Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М. І. Панов, О. Г. Данильян, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН України М. І. Панова, проф. О. Г. Данильяна. — Х.: Право, 2004. — 360 с.

У монографії на підставі міждисциплінарного аналізу, комплексного дослідження із залученням соціальної філософії, філософії права, політології, соціології та інших галузей знань висвітлюються проблеми взаємозв’язку й взаємовідношення права і влади у соціальних системах, які переживають етап посттоталітарних трансформацій, висловлюється і науково обґрунтовується думка, що важливою умовою для вирішення проблеми співвідношення влади і права в перехідному суспільстві є […]


Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія / М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. М. Герасіна О. Г. Данильян та ін.; за заг.ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. — Х.: Право, — 2008. — 320 с.

Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад теорії політичних систем сучасності, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, виявленню основних закономірностей і тенденцій їх розвитку та модернізації, структурно-функціональних особливостей перебудови політичної системи за трансформаційних умов. Особливістю видання є те, що його автори розглядають політичні системи у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.


Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України : наук.-практ. посіб. / Ю.П. Битяк, С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2011. - 138 с.

У посібнику аналізується нормативно-правові акти, що регламентують правовий статус, порядок організації і діяльності Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, інших консультативних, дорадчих і допоміжних органів і служб, що входять до апарату Президента України, зарубіжний досвід функціонування допоміжних органів при главі держави, містяться рекомендації щодо оптимізації […]


Проблеми правового регулювання територіальної організації влади в Україні: монографія / П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк, К.О. Закоморна та ін.; за заг. ред. проф. П.М. Любченка. [Електронний ресурс] - Харків, 2018. – 442 с.

Монографію присвячено розкриттю сутності територіальної організації влади, аналізу сучасного стану та проблем її правового регулювання в Україні. Особливу увагу приділено осмисленню зарубіжного досвіду територіальної організації як вищих органів публічної влади, так і місцевого управління. Проаналізовано проблеми формування органів публічної влади, матеріальної основи їх організації та діяльності. Визначено напрями удосконалення правового регулювання територіальної організації влади в […]


Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз : моногр. / Л. М. Герасіна, М. І. Панов; АПН України. Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — 112 c.

Висвітлено проблеми становлення правової конфліктології як нового перспективного напрямку міждисциплінарних досліджень на межі загальної конфліктології, філософії та соціального права, юридичної психології та окремих галузей правознавства. Розглянуто онтологічні питання детермінації права конфліктністю соціуму, наведено феноменологічний аналіз правового та юридичного конфлікту.


Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні : Монографія / О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. – К.: Атіка-Н, 2010. – 108 с.

Робота присвячена актуальним проблемам та перспективам запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні. Подано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в частині запровадження індивідуальної конституційної скарги.


Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права: [Монографія] / М. В. Саннікова; наук. ред. В.П. Колісник. X. : 2014. - 154 с.

Монографію присвячено з’ясуванню юридичної сутності декларації та актів декларативно-рекомендаційного характеру як джерел права, визначенню їх загальних ознак та власних специфічних рис, місця в системі джерел права. Вивчено та проаналізовано природу декларації як політико-правового акту, її особливості як нормативно-правового акту та нормативного договору, досліджено перспективи розвитку в системі джерел права України та як джерела міжнародного права, виявлено переваги її використання для розвитку […]


Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення, засоби забезпечення : монографія / І. В . С уходубова ; [наук. ред. О. В . Петришин]. - Х. : 2016. - 228 с.

Монографія присвячена проблемі стабільності та динамізму законодавства. У роботі характеризуються закономірності функціонування та розвитку законодавства з точки зору системного аналізу, розкривається зміст стабільності і динамізму законодавства, встановлюється сутність взаємозв’язку між ними. Особливу увагу приділено конструюванню юридичного механізму забезпечення оптимального співвідношення між стабільністю і динамізмом законодавства.


Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: навч. посіб. – Харків, 2016 (розділи)

У посібнику розкрито предмет і об’єкт теорії міжнародних відносин, методологію досліджень міжнародних відносин, їх закономірності. Проаналізовано класичні традиції та парадигми у вивченні міжнародних відносин, сучасні школи та напрями в теорії міжнародних відносин. Розглянуто систему міжнародних відносин, її структуру та акторів; моральні та правові аспекти міжнародних відносин, цілі, інтереси та засоби їх учасників. Значну увагу приділено […]


Теорія політики: підручник. – Львів, 2016 (розділи)

У підручнику висвітлюються сутність та структурні рівні політики, виходячи з сучасних методологічних концепцій. Визначено принципи взаємодії політики з іншими сферами суспільного життя, розкрито механізми, закономірності, динаміку державного, регіонального та місцевого управління. Висвітлено структуру та функції інститутів політичної та правової системи, особливості демократичного розвитку політичного процесу в сучасній Україні. В електронному вигляді розміщено розділи, підготовлені головним […]


Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. - Харків, 2015. - 208 с.

Підручник присвячено філософії права. У ньому висвітлюються зміст, призначення та історичний розвиток філософії права, а також її основні проблеми: правова онтологія, правова антропологія, правова аксіологія тощо. Значну увагу у виданні приділено аналізу сучасних філософсько-правових доктрин, філософським проблемам права і влади в перехідних суспільствах.


Філософія права: сучасні інтерпретації : Вибрані праці: статі, аналітичні огляди, переклади (2003-2010) / С. І. Максимов. - Х. : Право, 2010. - 336 с.

У збірку увійшли вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані у міжнародному часописі «Проблеми філософії права» та в інших провідних юридичних виданнях, з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення його досвід як учасника всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд з науковими статтями до видання також включені аналітичні огляди матеріалів […]


Юридична деонтологія: посібник для підготовки до заліків та іспитів / О.В. Петришин. – Харків, 2017.

У посібнику у стислому вигляді викладено основні питання, передбачені навчальними програмами юридичних вищих навчальних закладів України з юридичної деонтології, що дозволяють глибше засвоїти матеріал та систематизувати його. В електронному вигляді розміщено розділи, підготовлені головним науковим співробітником Інституту, доктором юридичних наук, професором О.В. Петришиним.


Яковюк І. В., Битяк Ю. П., Сало В. І. Загальноєвропейський і національний досвід формування регіональної політики : уроки для України : [монографія]. – Харків, 2014. – 114 с.

Монографію присвячено розкриттю сутності регіональної політики Європейського Союзу, аналізу стану та проблем правового регулювання регіонального розвитку в державах-членах ЄС. Визначено особливості регіонального розвитку європейських країн на етапі їх вступу до ЄС. Проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи до розуміння регіональної політики в контексті європейського регіоналізму та глобалізації.