Монографії

Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler. – Vol. 1: Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by O.V. Petryshyn. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015.

У жовтні 2015 року в Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing вийшов друком перший том «Загальнотеоретична та історична юриспруденція» п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Переклад на англійську мову та його наукову редакцію було здійснено іноземним членом НАН України і НАПрН України, членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права, професором Університету штату Пенсільванія (США) В. Е. Батлером. […]


Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. — Харків : Право, 2008. — 220 с.

Монографія є одним із перших комплексних конституційно-правових досліджень державно-правових конфліктів. У роботі розглядаються такі теоретичні засади державно-правової конфліктології, як поняття, сутність та ключові ознаки державно-правових конфліктів. Особлива увага приділяється конфліктологічному підходу в конституційно-правовому регулюванні. Аналізуються фактори, що впливають на стан та динаміку державно-правових конфліктів, серед яких: дискреційні повноваження, криза парламентаризму, конкуруюча компетенція, модель формування колегіальних […]


Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України : монографія / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого», Наук.-дослід. ін-т правознавства. — Х. : Право, 2013. — 272 с.

У монографії аналізуються питання конституційно-правового змісту принципу демократичного врядування, фактори, що впливають на становлення демократії в Україні, публічно-правова характеристика контролю в демократичній республіці, конституційних засобів забезпечення демократичних засад при формуванні та у процесі діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.


Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / за заг. ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд. - Київ : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. - 336 с. - (Академічні правові дослідження ; Вип. 15)

У монографії з урахуванням сучасних методологічних позицій аналізуються сучасні теоретичні і практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення з суверенними правами, досліджуються особливості реалізації в умовах членства в Європейському Союзі та Раді Європи.


Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування, Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2010. - 272 с.

У монографії з урахуванням сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні і практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення із суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.


Закоморна К.О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми): посіб. для підготовки до іспитів / К.О. Закоморна. – Х.: Право, 2014. – 264 с.

Навчальний посібник «Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми)» складено відповідно до навчальної програми з курсу державне (конституційне) право зарубіжних країн. У посібнику стисло викладено матеріал загальної та особливої частин дисципліни державне (конституційне) право зарубіжних країн для студентів юридичних учбових закладів. Значна увага в посібнику приділена найбільш складним питанням загальної частини навчального курсу […]


Конституційно-правові засади становлення української державності : монограф. / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; за ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. То-дики. - X.: Право, 2003. - 328 с.

У монографії з урахуванням сучасного етапу державотворення в Україні аналізуються актуальні проблеми становлення українського конституціоналізму, розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина, розв’язання державно-правових конфліктів, конституційні засади і тенденції розвитку соціальної функції держави, роль Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в становленні української державності, фактори, що впливають на […]


Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні / О.Ю. Лялюк. – Монографія. – Х. : Право, 2008. – 288 с.

У монографії досліджуються основи організації і діяльності місцевих рад, їх сутність, встановлюється місце в системі елементів державного будівництва та місцевого самоврядування, доводиться їх системність, пропонуються критерії класифікації, визначається рівень правової регламентації. На теоретичному рівні розроблені моделі подальшого розвитку основ організації і діяльності місцевих рад, запропоновано комплексний підхід до їх реформування. Детально розглянуто окремі елементи основ, […]


Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. И. Максимов. – Харьков : Право, 2002. – 328 с.

У монографії здійснена спроба філософського осмислення правової реальності як особливого феномена. На основі аналізу переваг і недоліків головних способів осмислення права пропонується концепція правової реальності в єдності її онтологічного, антропологічного і аксіологічного аспектів. Обґрунтовується поняття правового суспільства як  орієнтира реформування правових систем посттоталітарних суспільств. Для наукових працівників, викладачів вузів, студентів юридичних і філософських спеціальностей, усіх […]


Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2011) / С. І. Максимов. – 2-ге вид., допов. – Х. : Право, 2012. – 432 с. – (Бібліотека міжнародного часопису «Проблеми філософії права»)

У збірці представлено вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані в міжнародному часопису «Проблеми філософії права» та в інших юридичних виданнях з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення, зокрема, його досвід як учасника п’яти всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд із науковими статтями до видання також включено аналітичні огляди матеріалів цих конгресів та переклади праць […]


Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2012. – 496 с.

У навчальному посібнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Муніципальне право України». Розгля- даються предмет, метод, система муніципального права України, розкривається зміст основних інститутів цієї галузі, аналізується правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин та форми здійснення місцевого самоврядування, проблеми правового регулювання муніципально-правової відповідальності, компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх взаємовідносини з органами державної влади. Для […]


Неклассическая философия права: вопросы и ответы / С. І. Максимов [та ін.] ; за ред. А. В. Стовби. — Харьков : б. в., 2013. — 272 с. — (Б -ка междунар. журн. «Проблемы философии права»)

Дана колективна монографія підготовлена ​​авторським колективом провідних російськомовних філософів і теоретиків права, що належать до т.зв. «неоклассичному праворозумінню». Книга являє собою авторські відповіді на «одвічні» філософсько-правові питання: (що є право ?; відміну природного і позитивного права; співвідношення сущого і належного в праві тощо). Характерною рисою цього видання є плюралізм підходів, внаслідок чого читачеві не пропонується […]


Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз : монографія / А. М. Онупрієнко. – Х. : Крок, 2009. – 300 с.

Монографія є першим в українській правовій літературі комплексним загальнотеоретичним дослідженням природи місцевої влади, ролі та місця місцевих органів влади в механізмі демократичної держави, в системі вертикального поділу влади, організації у цьому контексті інституту місцевої влади. У роботі представлено концепцію організації влади в Україні; досліджені та розкриті особливості співвідношення місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, […]


Панов М.І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; передм. В.П. Тихого; упоряд.: Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. - Київ : Ін Юре, 2010. - 812 с.

Видання підготовлене до 70-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора М. І. Панова. В зібранні знайшли відображення наукові праці автора, опубліковані в різні роки. Більшість із них на сьогодні стала бібліографічною рідкістю, хоча погляди вченого, наукові підходи, положення та концепції, ним розроблені, сприйняті науковою спільнотою не лише в Україні, а й далеко за її […]


Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект) : монографія / Ю. Г. Барабаш ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х. : Легас, 2004. — 192 с.

У монографії розглядаються теоретичні засади парламентського контролю, зокрема, його правова природа та інституціональний механізм, принципи та функції, види, форми і стадії; правовідносини в сфері парламентського контролю; місце парламентського контролю в системі функцій Верховної Ради України. Досліджуються і визначаються основні напрямки вдосконалення правового регулювання та практики застосування в Україні таких форм парламентського контролю, як парламентські слухання, […]


Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність : моногр. / М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. Д. Воднік, О. Г. Данилян, Г. П. Клімова; ред.: М. І. Панов, Л. М. Герасіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2005. — 381 c.

Досліджено особливості формування політико-правових інститутів сучасної держави як окремих організаційно-функціональних структур у системі державного регулювання та політичного функціонування, що діють на підставах легальності та публічності, за участю публічних політиків і спеціальних професійних груп державних службовців, характеризуються певним рівнем компетенції та реальним впливом на політичні процеси. Розглянуто сучасні парадигми інституціонального, ціннісного та структурно-функціонального аналізу діяльності політико-правових […]


Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / О. Ю. Битяк [та ін.] ; за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; Наук.-дослід. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування . - Х. : Право, 2007. - 248 с

У монографії з урахуванням сучасних методологічних підходів аналізуються актуальні проблеми праворозуміння, визначення, становлення та розвитку правової культури, її співвідношення з правовою свідомістю, досліджуються особливості змісту і реалізації правової культури управлінських кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування.


Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография / С. И. Максимов ; НЮАУ им. Я. Мудрого. - Харьков : Право, 2002. - 328 с

У монографії здійснена спроба філософського осмислення правової реальності як особливого феномена. На основі аналізу достоїнств і недоліків способів осмислення права пропонується концепція правової реальності в єдності її онтологічного, антропологічного і аксіологічного аспектів. Обґрунтовується поняття правового суспільства як орієнтира реформування правових систем посттоталітарних суспільств.


Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / под общ.ред. М.В. Цвика. А.В. Петришина. — Харьков, Право, 2011.

Видання присвячене історико-теоретичним і методологічним проблемам формування і розвитку національної правової системи України. Розкривається сучасне становлення методології дослідження правової системи і держави, зокрема філософсько-правові підходи до праворозуміння, ролі права як соціального явища, зміст принципу верховенства права. Висвітлюється історія формування та розвитку національної держави і права з часів Київської Русі до сьогодення, розглядаються теоретичні проблеми розвитку […]


Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. — 2-ге вид., переробл. і допов. — Х. : Право, 2013. — 440 с.

Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад правового виховання, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, з’ясуванню правового виховання як базового чинника державотворчого процесу в Україні. Особливістю видання є те, що його автори розглядають правове виховання у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.


Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2010. — 384 с.

Монографія присвячена дослідженню правових основ формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції, визначенню ролі верховенства права, правосвідомості та правової культури в діяльності органів державної влади. У монографії також розглядаються досвід удосконалення органів державної влади європейських країн та можливості його застосування в Україні, теоретико-правові аспекти функціонування місцевих органів влади тощо.


Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе : моногр. / С. Г. Серегина [и др.] ; под общ. ред.: А. К. Сковикова, И. В. Яковюка. — М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. — 320 с.

У монографії з сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні та практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення з суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.


Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. — Х. : Право, 2009. — 352 с.

Монографія присвячена дослідженню фундаментальних засад правосвідомості і правової культури, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з’ясуванню правосвідомості і правової культури як базових чинників державотворчого процесу в Україні. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають правосвідомість і правову культуру в політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.


Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М. І. Панов, О. Г. Данильян, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН України М. І. Панова, проф. О. Г. Данильяна. — Х.: Право, 2004. — 360 с.

У монографії на підставі міждисциплінарного аналізу, комплексного дослідження із залученням соціальної філософії, філософії права, політології, соціології та інших галузей знань висвітлюються проблеми взаємозв’язку й взаємовідношення права і влади у соціальних системах, які переживають етап посттоталітарних трансформацій, висловлюється і науково обґрунтовується думка, що важливою умовою для вирішення проблеми співвідношення влади і права в перехідному суспільстві є […]


Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія / М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. М. Герасіна О. Г. Данильян та ін.; за заг.ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. — Х.: Право, — 2008. — 320 с.

Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад теорії політичних систем сучасності, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, виявленню основних закономірностей і тенденцій їх розвитку та модернізації, структурно-функціональних особливостей перебудови політичної системи за трансформаційних умов. Особливістю видання є те, що його автори розглядають політичні системи у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.


Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз : моногр. / Л. М. Герасіна, М. І. Панов; АПН України. Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — 112 c.

Висвітлено проблеми становлення правової конфліктології як нового перспективного напрямку міждисциплінарних досліджень на межі загальної конфліктології, філософії та соціального права, юридичної психології та окремих галузей правознавства. Розглянуто онтологічні питання детермінації права конфліктністю соціуму, наведено феноменологічний аналіз правового та юридичного конфлікту.


Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні : Монографія / О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. – К.: Атіка-Н, 2010. – 108 с.

Робота присвячена актуальним проблемам та перспективам запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні. Подано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в частині запровадження індивідуальної конституційної скарги.


Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. - X. : Право, 2016. - 488 с.

Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем інформаційного етапу розвитку суспільства, визначенню особливостей буття людини в сучасному інформаційному просторі, з’ясуванню взаємозв’язку правового суспільства, держави та людини в Україні. Важливе місце в роботі приділено проблемам розуміння та здійснення права в сучасних соціокультурних умовах. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають проблеми сучасного суспільства у філософському, філософсько-правовому та […]


Філософія права: сучасні інтерпретації : Вибрані праці: статі, аналітичні огляди, переклади (2003-2010) / С. І. Максимов. - Х. : Право, 2010. - 336 с.

У збірку увійшли вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані у міжнародному часописі «Проблеми філософії права» та в інших провідних юридичних виданнях, з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення його досвід як учасника всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд з науковими статтями до видання також включені аналітичні огляди матеріалів […]