Вимоги до наукової статті

Наукова стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 року № 7 – 05/1:

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
– формулювання мети  статті (або постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих   наукових   результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
–  анотації  українською і російською мовами;
–  список використаних джерел.