Вимоги до оформлення статті

1) стаття обов’язково повинна містити УДК;

2) обсяг статті – до 12 стор. (трибуна молодого вченого – до 10 стор.), шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 14; міжрядковий інтервал –  1,5; абзацний відступ –  1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє поля – по 20 мм; вирівнювання по ширині; заголовок – прописними літерами;

3) список використаних джерел надається загальним списком в алфавітному порядку у кінці статті, шрифт – Times New Roman Cyr; кегль –  12;  міжрядковий інтервал –  1,5; курсив. У тексті рукопису посилання на джерела подаються в квадратних дужках (наприклад: [5, с. 34–35], або [3, с. 234; 13; 18, с. 145]). Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються;

4) стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.

Анотації українською і російською мовами (до 7 рядків + ключові слова – до 5 слів або словосполучень); анотація англійською мовою обсягом 3000 друкованих знаків; шрифт анотацій – Times New Roman Cyr; кегль 12; міжрядковий інтервал 1,5; курсив;

5) стаття обов’язково має бути перекладена англійською мовою для її розміщення на веб-сторінці видання;

6) фото автора статті.

Статті подаються у друкованому та електронному вигляді.

 

Для більшої зручності рекомендуємо авторам розглянути зразок оформлення вже опублікованих статей у збірнику наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у збірнику необхідно надіслати до редакції поштою або електронною поштою наступні матеріали:

1)  довідку про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника збірника автору статті);

2)  статтю (у друкованому і електронному вигляді);

3) виписку з рішення засідання сектору, лабораторії або кафедри про рекомендацію статті до опублікування;

4) рецензію (або її відскановану копію) наукового керівника чи рецензію (або її відскановану копію) особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту) (для осіб, які не мають наукового ступеню).

Приклад підпису файлів: Петров_Інформація_про_автора, Петров_стаття, Петров_виписка, Петров_рецензія.

Електронна адреса: ndi_db_ms@ukr.net

 

ЗРАЗОК оформлення довідки про автора

Прізвище, ім’я, по батькові автора

 

Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

(заповнюється у разі відсутності наукового ступеня)

 

Місце роботи (навчання)

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса

 

 

 

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування і відхилення статей.

 

Автор несе відповідальність за достовірність поданої інформації.

Передрук поданих матеріалів  дозволяється лише з дозволу автора і редакції.