Вимоги до оформлення статті

1) стаття обов’язково повинна містити УДК;

2) обсяг статті – до 12 стор. (трибуна молодого вченого – до 10 стор.), шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 14; міжрядковий інтервал –  1,5; абзацний відступ –  1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє поля – по 20 мм; вирівнювання по ширині; заголовок – прописними літерами;

3) список використаних джерел надається загальним списком в алфавітному порядку у кінці статті, шрифт – Times New Roman Cyr; кегль –  12;  міжрядковий інтервал –  1,5; курсив. У тексті рукопису посилання на джерела подаються в квадратних дужках (наприклад: [5, с. 34–35], або [3, с. 234; 13; 18, с. 145]). Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються;

4) стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.

Анотації українською і російською мовами (до 7 рядків + ключові слова – до 5 слів або словосполучень); анотація англійською мовою обсягом 3000 друкованих знаків; шрифт анотацій – Times New Roman Cyr; кегль 12; міжрядковий інтервал 1,5; курсив;

5) стаття обов’язково має бути перекладена англійською мовою для її розміщення на веб-сторінці видання;

6) фото автора статті.

Статті подаються у друкованому та електронному вигляді.

 

Для більшої зручності рекомендуємо авторам розглянути зразок оформлення вже опублікованих статей у збірнику наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».

 

УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість публікації наукової статті та реквізити на оплату редколегія повідомляє після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку.

Вартість публікації складає 40 гривень за сторінку.

Для отримання більш детальної інформації прохання звертатись до редакції.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у збірнику необхідно надіслати до редакції поштою або електронною поштою наступні матеріали:

1)  довідку про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника збірника автору статті);

2)  статтю (у друкованому і електронному вигляді);

3) виписку з рішення засідання сектору, лабораторії або кафедри про рекомендацію статті до опублікування;

4)  оригінал або копію підтвердження сплати редакційного збору;

5) рецензію (або її відскановану копію) наукового керівника чи рецензію (або її відскановану копію) особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту) (для осіб, які не мають наукового ступеню).

Приклад підпису файлів: Петров_Інформація_про_автора, Петров_стаття, Петров_квитанція, Петров_виписка, Петров_рецензія.

Електронна адреса: ndi_db_ms@ukr.net

 

ЗРАЗОК оформлення довідки про автора

Прізвище, ім’я, по батькові автора

 

Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

(заповнюється у разі відсутності наукового ступеня)

 

Місце роботи (навчання)

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса

 

 

 

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування і відхилення статей.

 

Автор несе відповідальність за достовірність поданої інформації.

Передрук поданих матеріалів  дозволяється лише з дозволу автора і редакції.