Загальна інформація

Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» був заснований у 2001 році, а починаючи з 2002 року є науковим фаховим юридичним виданням, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Відповідні рішення були прийняті Вищою атестаційною комісією України (постанова від 14 квітня 2010 року) та Міністерством освіти і науки України (наказ від 9 березня 2016 року №241).

Видання збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» здійснюється на підставі договору про спільну діяльність між Національною академією правових наук України та Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування. Збірник зареєстрований в Міністерстві юстиції України як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 17470-6220 ПР від 18.11.2010 р.) та Міжнародному центрі періодичних видань (International Standard Serial Number) – ISSN 1993-0941. Він має повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Національної академії наук України, індексується в Google Scholar.

Тематичну спрямованість збірника становлять актуальні проблеми юридичної науки доктринального та практико-прикладного характеру. Він видається з метою своєчасного та систематичного інформування наукової громадськості, практичних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування з результатами наукових досліджень з актуальних питань удосконалення організації та функціонування органів державної влади в світлі здійснюваної конституційної реформи, державно-правової конфліктології, становлення місцевого самоврядування і діяльності місцевих рад, порівняльного правознавства з державно-правових проблем, правового статусу людини і громадянина та проблем його реалізації, правового регулювання управління економікою, фінансами та комунальною власністю.

Висвітлюючи широке коло проблем державно-правового розвитку та обговорюючи найважливіші питання удосконалення чинного законодавства і практики його застосування, збірник розрахований на вчених, викладачів, аспірантів, студентів і юристів-практиків. Широко подається у ньому рубрика молодого вченого.

Редколегія збірника здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Збірник рекомендується до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування. Збірник виходить з періодичністю 2 випуски на рік, тиражем – 300 примірників.