Рецензування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ

наукових статей, які подаються для публікації у Збірнику наукових праць

«Державне будівництво та місцеве самоврядування»

 

І. Загальні положення

 1. Це Положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».
 2. Рецензування являє собою критичну оцінку рукописів, що надходять до редакції збірника. Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії, за винятком рецензій, повідомлень інформаційного характеру та привітань.
 3. Метою рецензування є сприяння якісному відбору авторських рукописів для видання та визначення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.
 4. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам редакційної політики збірнику, умовам публікації статей, вимогам щодо їх змісту та оформлення, а також передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків наукової статті.
 5. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

ІІ. Процедура рецензування

 1. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у чіткій відповідності до «Вимог до наукової статті» та «Вимог до оформлення статті».
 2. Після надходження рукопису статті до редакції матеріали перевіряються відповідальним редактором (або відповідальним секретарем) видання на предмет відповідності вимогам щодо змісту та оформлення статті. У випадку не відповідності матеріалів встановленим вимогам, вони не приймаються до розгляду, а автор/авторський колектив у триденний термін отримує електронною поштою відповідне повідомлення.
 3. При дотриманні рукописом вимог до статті, йому привласнюється реєстраційний номер та видаляються відомості про автора/авторського колективу – кодування статті.
 4. Для контролю за якістю статей редакція практикує подвійне анонімне (сліпе) рецензування (англ. мовою DoubleBlind Peer Review, коли рецензент не знає, хто є автором статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті), залучаючи для цього незалежних рецензентів-фахівців та/або зовнішніх рецензентів – членів редакційної колегії, членів наукової ради або провідних вчених галузі з інших установ. При цьому рецензент отримує статтю без прізвища автора, а автора, в свою чергу, не інформують про особу рецензента.Кількість рецензентів має бути не менше двох.
 5. До зовнішнього рецензування можуть залучатися вітчизняні та закордонні фахівці, що мають наукові праці з відповідної проблематики. Зовнішній рецензент обирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.
 6. Анонімність рецензентів гарантується редакцією видання.
 7. У випадку, якщо рецензент розуміє неможливість дотримання терміну, відведеного на рецензування, або з інших причин не зможе здійснити рецензування, він зобов’язаний оперативно повідомити про це редактора та повернути матеріали публікації до редакції.
 8. Стаття, яка отримала власний реєстраційний номер, надсилається рецензенту електронною поштою.
 9. Від імені редакції рецензенту направляється електронний лист із проханням про рецензування статті. До листа додається стаття без вказівки відомостей про автора та бланк рецензії.
 10. Рецензенти, що одержали статтю, заповнюють типову форму рецензії (див. Додаток) із вказівкою лише одного із варіантів загального висновку – «Рекомендовано до опублікування», «Рекомендовано до опублікування після доопрацювання», «Не може бути рекомендовано до опублікування».
 11. У разі винесення загального висновку «Рекомендовано до опублікування після доопрацювання» або «Не може бути рекомендовано до опублікування» рецензентом мають вказуватися зауваження та пропозиції до наукової статті у спеціально відведеному для цього полі бланку рецензії.
 12. Рецензенти подають до редакції у десятиденний термін оформлені за встановленою формою рецензії (у разі електронної комунікації – скан-копії рецензій).
 13. Остаточне рішення щодо опублікування поданої статті приймається на засіданні редакційної колегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 14. Подальша робота зі статтею, прийнятою до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера збірника.
 15. Рішення редакції направляється автору/авторському колективу статті.
 16. У випадку необхідності доопрацювання наукової статті автору/авторському колективу надсилається текст рецензії, що містить пропозиції та зауваження рецензента, без позначення відомостей про рецензента. Доопрацьований варіант статті передається на повторне рецензування.
 17. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 18. Рецензії на наукові статті зберігаються в редакції в електронному та/або друкованому вигляді протягом трьох років.