Загальна інформація

Серію “Наукові доповіді” було засновано Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України у 2012 році.

Редакційна колегія збірника:
Ю.П. Битяк, д-р юрид.наук, проф.; І.І. Бодрова, канд. юрид.наук, доц. (заст. голов. ред.); В.П. Колісник, д-р юрид.наук, проф.; П.М. Любченко, д-р юрид.наук, проф.; О.В. Петришин, д-р юрид.наук, проф.; С.Г. Серьогіна, д-р юрид.наук, проф. (голов. ред.); І.В. Яковюк, д-р юрид.наук, проф.

 У доповідях висвітлюється широке коло проблем державно-правового розвитку, обговорюються найважливіші питання удосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
У збірнику зазвичай публікуються наукові доповіді, що підготовлені за результатами дисертаційних досліджень і рекомендовані до опублікування вченою радою Інституту.

Вимоги до рукописів: доповіді мають бути набрані на комп’ютері в редакторі Microsoft Office Word. Параметри: формат аркуша – А4, верхнє поле – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, кегель (розмір символу) – 14, інтервал – 1,5. Список використаної літератури (включаючи нормативну базу) подається у підстрочнику з додержанням усіх бібліографічних вимог. Обсяг доповіді складає 1,5-5 д.а.. На початку доповіді розміщується назва доповіді, прізвище, ініціали автора українською і англійською мовами. На наступній сторінці прізвище та ініціали автора, назва доповіді і коротка анотація російською і англійською мовами.