Конституційна Асамблея

 

Відповідно до Положення «Про Конституційну Асамблею», затвердженого Указом Президента України № 328/2012 від 17.05.2012року, Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Діяльність Конституційної Асамблеї ґрунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

 

Основні завдання Конституційної Асамблеї:

1) узагальнення практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму;

2) підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України;

3) підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та попереднє його (їх) схвалення;

4) організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

5) доопрацювання за результатами громадського і фахового обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

6) схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президенту України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України.

 

До складу Конституційної асамблеї входили деякі співробітники НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, серед яких, БАРАБАШ Юрій Григорович, БИТЯК Юрій Прокопович, КОЛІСНИК Віктор Павлович, ПЕТРИШИН Олександр Віталійович, РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович, СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна. У роботі комісій Конституційної асамблеї приймали участь також І.І. БОДРОВА, О.Ю. ЛЯЛЮК та П.М. ЛЮБЧЕНКО.

З відповідними доповідями на засіданнях виступали:

 

Беручи до уваги рішення координаційного бюро Конституційної Асамблеї від 15 липня 2014 року № 22 щодо припинення діяльності Конституційної Асамблеї, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України № 901/2014 від 01 грудня 2014 року було ліквідовано Конституційну асамблею.