Конституційно-правові засади становлення української державності : монограф. / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; за ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. То-дики. – X.: Право, 2003. – 328 с.

У монографії з урахуванням сучасного етапу державотворення в Україні аналізуються актуальні проблеми становлення українського конституціоналізму, розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина, розв’язання державно-правових конфліктів, конституційні засади і тенденції розвитку соціальної функції держави, роль Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в становленні української державності, фактори, що впливають на цей процес. Аналізуються питання конституційно-правової реформи, положення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України».