Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М. І. Панов, О. Г. Данильян, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН України М. І. Панова, проф. О. Г. Данильяна. — Х.: Право, 2004. — 360 с.

У монографії на підставі міждисциплінарного аналізу, комплексного дослідження із залученням соціальної філософії, філософії права, політології, соціології та інших галузей знань висвітлюються проблеми взаємозв’язку й взаємовідношення права і влади у соціальних системах, які переживають етап посттоталітарних трансформацій, висловлюється і науково обґрунтовується думка, що важливою умовою для вирішення проблеми співвідношення влади і права в перехідному суспільстві є становлення громадянського суспільства. Аналізуються проблеми правотворчості та правозастосування й парламентаризму, легітимації влади і права, функціонування політико9правових інститутів, інституту прав і свобод, політичного процесу й політичних технологій у соціальних системах трансформативного типу.