Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз : моногр. / Л. М. Герасіна, М. І. Панов; АПН України. Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — 112 c.

Висвітлено проблеми становлення правової конфліктології як нового перспективного напрямку міждисциплінарних досліджень на межі загальної конфліктології, філософії та соціального права, юридичної психології та окремих галузей правознавства. Розглянуто онтологічні питання детермінації права конфліктністю соціуму, наведено феноменологічний аналіз правового та юридичного конфлікту.