План фундаментальних і прикладних наукових досліджень

Додаток № __

 до Програми (Концепції)

наукових досліджень на 2012-2016 роки

  

П  Л  А  Н

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування

Національної академії правових наук України

на 2012-2016 роки

 

Напрямок (тема) наукових досліджень Мета наукового дослідження Очікувані результати

 

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

 

Тема 1: Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування  української держави в умовах конституційної реформи.(РК УкрІНТЕІ №0110U002806. Строк реалізації: 01.2010-12.2013 рр; науковий керівник – д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України В.П. Колісник) 

Метою проекту є проведення комплексного дослідження проблем реформування механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження правового статусу вищих органів державної влади в Україні; розмежування повноважень в контексті втілення механізму стримувань і противаг.

Проведення дослідження зумовлене активізацією конституційної реформи в Україні. Ініціювання змін обумовлено станом сучасного українського суспільства і політичного процесу в Україні, який об’єктивно потребує необхідності вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин. Конституційне реформування передбачає реалізацію наступних завдань:  систематизацію, посилення конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина, реальне забезпечення їх захисту насамперед у судовому порядку; забезпечення здійснення ефективної державної влади на засадах чіткого розподілу функцій, удосконалення системи стримування і противаг, уникнення дуалізму в системі виконавчої влади, а також збалансування всього державного механізму; розширення конституційного регулювання інститутів безпосередньої демократії; оптимізацію територіальної організації влади в Україні; розвиток місцевого самоврядування. Приведення його у відповідність до європейських стандартів;  створення передумов для здійснення судової реформи та реформи правоохоронних органів, зокрема прокуратури; чітке визначення конституційних засад участі України у процесах світової і європейської інтеграції; усунення наявних неузгодженостей конституційного тексту.

В результаті проведеного дослідження буде проведено наукову експертизу проектів Конституції України і дано наукове обґрунтування  різноманітних концепцій конституційного реформування, викладених в альтернативних варіантах конституційних змін;  проаналізовано запропоновані моделі реалізації розподілу повноважень між гілками влади з точки зору забезпечення ефективної системи стримувань і противаг; обґрунтовано правовий статус вищих органів державної влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.За результатами дослідження буде проведено наукові конференції, семінари; підготовлено колективну монографію, розділи підручника, наукові доповіді, аналітичні записки, наукові статті; проведено експертизу проектів нормативно-правових актів. 
Тема 2: Правове забезпечення механізму формування та реалізації економічної політики держави Основною метою наукових досліджень за названою темою є створення логічної цілісної моделі функціонування механізму формування та реалізації економічної політики держави в сучасних умовах. Під сучасними умовами слід розуміти: по-перше, те, що в країні після демонтажу господарського механізму планово-адміністративної економіки, що базувалась на державній власності на засоби виробництва, так і не створено достатньо ефективного господарського механізму формування та реалізації економічної політики держави в умовах змішаної, а фактично ринкової економіки, що базується переважно на приватній власності на засоби виробництва.По-друге, під сучасними умовами слід мати на увазі функціонування національної економіки у сучасному глобальному економічному просторі, що знаходиться під тиском груп промислових та банківських ТНК, а також ефективної, виваженої та егоїстичної економічної політики основних світових держав, яким властиві ознаки реального суверенітету.       Наукові дослідження за темою мають на меті завершитися розробкою: правової концепції державного регулювання економічних відносин в сучасних умовах ринкового середовища в Україні; визначенням і класифікацією господарсько-правових засобів державного регулювання економіки та спеціальних режимів підприємницької діяльності, що встановлюються державою у визначених секторах економіки; передбачається формування низки пропозицій щодо удосконалення господарського законодавства України; випуск монографій, наукових статей. За результатами дослідження буде проведено наукові конференції, семінари, „круглі столи”. 
Тема 3: Публічна влада в Україні: конституційно-правове регулювання механізму реалізації(РК УкрІНТЕІ № 0110U002807. (строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., доцент Любченко П. М.)  Метою проекту є проведення комплексного дослідження проблем конституційно-правового регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні; визначення основних напрямків удосконалення організації й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.       Відповідно до мети поставлені такі основні завдання: проаналізувати конституційно-правові засади функціонування органів публічної влади в Україні, їх значення та соціальну роль в суспільстві; здійснити порівняльний аналіз правового регулювання діяльності органів публічної влади в Україні та в інших країнах і на цій основі опрацювати пропозиції щодо можливості використання їх досвіду при розробці національного законодавства; на підставі системно-структурного аналізу запропонувати нові підходи до правового регулювання статусу органів публічної влади в Україні; сформулювати пропозиції і рекомендації по удосконаленню правового регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні.  В результаті проведеного дослідження буде: проаналізовано стан правового регулювання діяльності органів публічної влади; вивчено й критично проаналізовано іноземний досвід функціонування органів влади; визначено основні напрямки вдосконалення конституційного, законодавчого та підзаконного нормативно-правового забезпечення організації й діяльності органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування; запропоновано шляхи підвищення ефективності механізму реалізації публічної влади в Україні. За результатами дослідження буде проведено науково-практичну конференцію; підготовлено колективну монографію, розділи підручника, наукові доповіді, аналітичні записки, наукові статті, проведено експертизу проектів нормативно-правових актів.        Проведення експертиз нормативно-правових та інших правових актів, підготовка доповідних, аналітичних записок та інших документів для  Секретаріату Президента України, комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, зацікавлених міністерств та інших органів влади. 
Тема 4: Розвиток правової системи України в умовах становлення європейського правового простору(РК УкрІНТЕІ №0110U002805. Строк реалізації 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент І.В. Яковюк)

Метою проекту є проведення комплексного дослідження феномену загальноєвропейського правового простору, його структури, чинників формування і розвитку, співвідношення категорії «європейський правовий простір» з поняттями «європейське право», «право Ради Європи», «право ОБСЄ», «національна правова система; проблем розвитку вітчизняної правової системи з урахуванням необхідності проведення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу і його гармонізації із нормативною базою Ради Європи, ОБСЄ, СНД; визначення впливу європейської інтеграції на формування правової культури.

Проведення дослідження зумовлене створенням у другій половині ХХ ст. ряду інтеграційних міждержавних об’єднань в Європі, на базі кожного з яких сформувався відповідний правопорядок. В цьому зв’язку виникає проблема із визначенням змісту і обсягу поняття «європейський правовий простір», конкретизації категорії «європейські правові стандарти», здійсненням ідентифікації правопорядку того чи іншого міждержавного об’єднання, розкриття його співвідношення з міжнародним і національним правом, а також між собою. Набуття Україною повноправного членства у Раді Європи і ОБСЄ та прагнення інтегруватися до Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення вітчизняного законодавства у відповідність із правовими стандартами вказаних організацій. Як наслідок процес європейської інтеграції перетворюється в один з найвпливовіших факторів розвитку вітчизняного права і правової системи в цілому. 

В результаті проведеного дослідження буде: розроблено наукову концепцію щодо європейського правового простору, його структури та співвідношення з правопорядком ЄС, Ради Європи та ОБСЄ; проаналізовано позитивні і негативні наслідки входження України до правових систем різних європейських міждержавних об’єднань; проаналізовано сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства ЄС та імплементації європейських правових стандартів у вітчизняне право; визначено вплив  європейської правової культури на правову культуру України. Подолання деформації правової свідомості і передусім правового нігілізму.

За результатами дослідження буде проведено наукові конференції, семінари; підготовлено колективну монографію, розділи підручника, наукові доповіді, аналітичні записки, наукові статті; проведено експертизу проектів нормативно-правових актів.

 

Тема 5: Права людини: міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення в Україні(РК УкрІНТЕІ №  0105U009016. (строк виконання 01.2006-12.2010 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор, академік НАПрН України Рабінович П. М.) З огляду на актуальність проблеми забезпечення, охорони і захисту прав людини і громадянина в процесі розбудови демократичної правової державності в Україні планується звернути особливу увагу на питання визначення правового становища громадянина, його співвідношення з правовим (конституційно-правовим) статусом людини та дослідження шляхів його реалізації.Дослідження передбачає визначення меж як автономності людини, так і її відповідальності, оскільки свобода і відповідальність становлять основу правосуб’єктності особи. Важливе значення мають також теоретичні аспекти моделі соціальної правової держави, принципи якої відзначаються взаємопов’язаністю і взаємо обумовленістю. В цьому зв’язку українська модель соціальної, правової держави має розглядатися з позицій: проведення політики соціальної безпеки, яка полягає у захисті соціальне вразливих верств населення; адаптації суспільства до нової моделі суспільного розвитку; страхування від можливих соціальних ризиків в умовах ринкової економіки; поступового звільнення людини від соціального піклування з боку держави, сприяння її самостійності і відповідальності.      За результатами проведеного дослідження буде на монографічному рівні опрацьовано проблему використання міжнародно-правових стандартів, механізмів і процедур в Україні з метою захисту прав людини; переведено і прокоментовано найбільш актуальні для України рішення Європейського суду з прав людини – за підсумками цієї роботи будуть видані і надіслані до органів правосуддя збірки таких рішень.
Тема 6: Проблеми правового регулювання організації і діяльності апарату Президента України. (РК УкрІНТЕІ №0111U002532. Строк виконання 01.2011-12.2012 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Серьогіна С.Г.) 

Метою розробки є проведення комплексного дослідження проблем реформування механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження правового статусу органів, що забезпечують роботу Президента України.

Відповідно до мети були поставлені такі основні завдання:- проаналізувати зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання організації та функціонування апарату глави держави,- здійснити порівняльний аналіз правового регулювання організації та діяльності Президента України на різних етапах державно-правового розвитку і на цій основі опрацювати пропозиції щодо можливості використання їх досвіду при розробці національного законодавства;- на підставі системно-структурного аналізу запропонувати нові підходи до правового регулювання статусу і структури  органів, що входять до апарату Президента України, їх повноважень і принципів взаємовідносин з іншими органами державної влади;- сформулювати пропозиції і рекомендації по удосконаленню правового регулювання апарату Президента  України.Таким чином, тема дослідження «Проблеми правового регулювання організації і діяльності апарату Президента України» є актуальною і має вагоме значення для удосконалення організації державного апарату, забезпечення ефективності роботи органів, що забезпечують роботу Президента України, представляють інтерес для науки конституційного права, а також сприяють забезпеченню законотворчої та інтерпретаційно-правової діяльності органів державної влади.

Наукові результати можуть бути використані та впроваджені в законопроектній та інтерпретаційно-правовій діяльності, науково-дослідній роботі, в навчальному процесі у вищих навчальних закладах при викладанні курсів конституційного права, державного будівництва і місцевого самоврядування, муніципального (комунального) права.За результатами проведеного дослідження буде організовано науково-практичний семінар; підготовлено аналітичну записку, наукові доповіді, наукові статті, розроблено авторський проект нормативно-правового акту щодо структури і повноважень апарату Президента України, здійснено експертизу нормативно-правових та інших правових актів для  Адміністрації Президента України, комітетів Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, Конституційного суду України.
Тема 7: Програма «Східне партнерство» в механізмі підготовки України до вступу в Європейський Союз.(Строк виконання 01.2012-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.)

Метою проекту є проведення комплексного дослідження проблем участі України в програмі Європейського Союзу «Східне партнерство». В процесі розробки теми буде вивчено, які нові можливості в механізмі підготовки України до вступу в ЄС надає дана програма порівняно з тими, що передбачені  Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами; проаналізовано і співставлено зміст програми «Східне партнерство» із змістом аналогічних програм («Європейсько-Середземноморського партнерство» та Процес стабілізації та асоціації для Балкан), що використовуються Європейським Союзом у відносинах зі своїми сусідами в рамках «політики сусідства».

У роботі планується проведення загальнотеоретичного дослідження широкого кола питань щодо визначення меж здійснення державного суверенітету на сучасному етапі державно-правового розвитку, який знаходиться під впливом процесів інтеграції та глобалізації; аналіз правової природи ЕС як найбільш успішної моделі побудови наднаціональної (наддержавної) організації;  аналізу практики делегування суверенних прав державами-членами наднаціональним організаціям і наслідки такого делегування для функціонування національних держав. Такий аналіз є необхідною передумовою для вироблення висновків стосовно наслідків від реалізації України програми «Східне партнерство».Значна увага в дослідженні буде приділена теоретичному розвитку таких фундаментальних конституційних принципів як державний суверенітет, верховенство права, субсидіарність. 

Наукові результати можуть бути використані та впроваджені у нормотворчій діяльності вищих органів державної влади, у науково-дослідній роботі, в навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Використання результатів дослідження буде сприяти формуванню збалансованої політики у відносинах з Європейським Союзом, реалізації заходів, спрямованих на підготовку України до вступу до ЄС.

За результатами дослідження буде проведено наукову конференцію; підготовлено колективну монографію, розділи підручника, наукові доповіді, аналітичні записки, наукові статті; проведено експертизу проектів правових актів.