Програма (концепція) наукових досліджень Інституту на 2012–2016 роки

1. Підстави для розробки Програми фундаментальних наукових досліджень, цілі, завдання і основні принципи її реалізації

 

Програма (Концепція) наукових досліджень НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України на 2012 – 2016 роки (далі –Програма) розроблена у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету».

Цілі Програми:

– розширення та поглиблення знань про людину, суспільство, державу і право з метою підвищення ефективності використання потенціалу вітчизняної фундаментальної науки в інтересах соціально-економічного розвитку України, її взаємодії з іншими державами і міжнародними організаціями з метою забезпечення сталого розвитку і підвищення безпеки;

– підвищення міжнародного авторитету вітчизняної юридичної науки і розвитку її кадрового потенціалу.

Програма реалізується, виходячи з наступних основних принципів:

– комплексного характеру розробок пріоритетних наукових проблем, під яким розуміють вибір перспективних напрямків фундаментальних і прикладних наукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної науки і його узгодженість  з державною фінансовою підтримкою;

– стабільності фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

– концентрація ресурсів на головних напрямках фундаментальних і прикладних наукових досліджень, визначених загальними зборами Національної академії правових наук України;

– забезпечення створення конкурентного середовища під час здійснення наукових досліджень;

– підвищення рівня об’єктивності під час відбору перспективних напрямків фундаментальних і прикладних наукових досліджень, створення системи об’єктивної експертизи проектів фундаментальних наукових досліджень;

– забезпеченні ефективного управління Програмою.

Для досягнення цілей Програми необхідно вирішити наступні основні завдання:

– конкурсний відбір робіт, що відповідає вимогам світового рівня, реалізація яких забезпечить отримання результатів, що матимуть фундаментальне наукове і практичне значення;

– забезпечення координації наукових досліджень,  що здійснюються науковими установами НАПрН України;

– підготовка і закріплення наукових кадрів, передусім вищої кваліфікації, в інституті, поступове зниження середнього віку наукових працівників, що здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження, створення і розвиток наукових шкіл;

– інтеграція фундаментальної юридичної науки в світовий науковий простір шляхом її участі в реалізації міжнародних програм та проектів, проведення міжнародних наукових заходів;

– підвищення престижу науки в суспільстві, популяризація наукових досягнень.

 

2. Принципи фінансового забезпечення досліджень, що виконуються Інститутом, в рамках Програми

 

Асигнування з державного бюджету на реалізацію Програми виділяються в порядку, встановленому Президією НАПрН України.

На конкурсній основі здійснюється фінансове забезпечення дослідницьких проектів, заявлених в рамках програм нститутів і центрів Академії. Конкурсне фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень здійснюється на основі результатів експертизи проектів, супроводжується інформаційною відкритістю і публічною звітністю.

Цілі і завдання, порядок формування і реалізації програм наукових досліджень, що узгоджені з профільними відділеннями Академії, попередньо узгоджується з Президією Академії і схвалюється вченою радою Інституту,  відповідальною за управління здійсненням Програми.

До переліку напрямків фундаментальних наукових досліджень можуть включатися заходи з розвитку інфраструктури (придбання наукового і технічного обладнання, забезпечення доступу до наукових електронних ресурсів, підписка на наукові періодичні видання тощо), створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень, а також щодо підтримки досліджень, що здійснюються аспірантами і молодими науковцями.

 

3. Механізм управління реалізацією Програми

 

Основою механізму управління реалізацією Програми є:

– забезпечення нормативної і методичної єдності Програми (система критеріїв відбору і оцінки перспективності тематики науково-дослідних робіт, порядку і форм звітності, процедури моніторингу реалізації Програми);

– зв’язок планування, моніторингу і корегування цільових індикаторів, заходів Програми і ресурсів для їх реалізації.

Обов’язковою складовою механізму реалізації Програми є формування і використання експертизи на усіх етапах реалізації Програми.

Інститут під час реалізації Програми виконує наступні функції:

– розробляє плани фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які узгоджуються з планами роботи профільних відділень Академії, з метою їх  включення до Програми;

– розробляє плани заходів з реалізації Програми;

– вносить до Президії Академії  пропозиції щодо уточнення цільових індикаторів реалізації заходів Програми, а також про удосконалення механізму її реалізації;

– забезпечує ефективне використання коштів, що виділяються на реалізацію Програми, не допускають дублювання тематики наукових досліджень, що виконуються в рамках Програми;

– організує ведення звітності реалізації Програми, а також моніторинг її заходів;

– спільно з профільними відділеннями та Президією Академії організує перевірки процесу реалізації фундаментальних тем дослідження, що включені до Програми;

– щорічно направляє до Президії Академії підсумкові чи анотовані звіти про хід реалізації фундаментальних наукових досліджень в рамках заходів Програми;

– оперативно розміщує в мережі Інтернет інформацію, що стосується формування і реалізації Програми.

Загальне керівництво реалізацією Програми здійснює дирекція Інституту, яка у взаємодії з Президією Академії:

– формує  єдину систему пріоритетів фундаментальних і прикладних наукових досліджень інститутів і центрів, що входять до складу Академії;

– координує розробку і реалізацію планів наукових досліджень інститутів і центрів;

– готує  пропозиції щодо ресурсного забезпечення наукових досліджень;

– з урахуванням позиції профільних відділень Академії розглядає пропозиції щодо уточнення переліку заходів Програми на поточний фінансовий рік, механізму її реалізації, цільові індикатори і обсяг асигнування бюджетних коштів на здійснення заходів Програми і за наявності об’єктивних передумов надає відповідні пропозиції до Президії академії для внесення необхідних змін щодо обсягів фінансування, тривалості реалізації окремих заходів Програми;

– надає методичну допомогу структурним підрозділам Інституту щодо планування і звітності в рамках наукових досліджень;

– розглядає матеріали про хід реалізації Програми і розробляє рекомендації щодо її ефективного виконання;

– у разі необхідності спільно з профільними відділеннями Академії організує перевірки ходу виконання Програми;

– щорічно готує звіт про хід реалізації Програми і надає його вченій раді і президії Академії;

– виконує інші функції у відповідності зі Статутом Інституту.

У випадку виявлення порушень основних принципів реалізації Програми вчена рада зобов’язує дирекцію Інституту щодо прийняття необхідних  рішень.

Пропозиції про внесення змін до Програми вносяться до дирекції Інституту у встановленому порядку на підставі пропозицій структурних підрозділів Інституту, рекомендацій профільного відділення Академії та її Президії.

 

4. Оцінка соціально-економічної ефективності реалізації Програми

 

Реалізація Програми дозволяє підвищити роль фундаментальної науки у розбудові суспільства і держави на демократичних засадах, що побудовані на знаннях, сприяти інтеграції України у європейський правовий простір, забезпечити підвищення результативності наукових досліджень і розробок, зростання якості здійснюваних досліджень, ефективне використання бюджетних асигнувань, їх концентрацію під час реалізації перспективних програм і проектів, орієнтованих на забезпечення інтересів національної економіки, а також розвитку інших сфер суспільного життя.

Виконання Програми забезпечить створення і розвиток провідних наукових шкіл, а також відтворення і підвищення якості кадрового потенціалу Інституту, включаючи підготовку кадрів вищої кваліфікації як основної конкурентної переваги вітчизняної науки.

Реалізація заходів Програми сприятиме забезпеченню наукового пріоритету України в фундаментальних наукових дослідженнях в юридичній сфері у відповідності зі світовим рівнем і умови для активізації інноваційної діяльності, а також забезпечить ефективну участь України в міжнародному розподілі праці в науково-технічній сфері.