Фундаментальні та прикладні наукові дослідження

Правове забезпечення публічного адміністрування в Україні (теоретико-правові аспекти). РК УкрІНТЕІ  № 0118U001379. Строк виконання 01.2018-12.2021 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., профессор Гаращук В.М.

Основна мета дослідження полягає в удосконаленні та модернізації теоретичних засад публічного адміністрування в Україні та формуванні законодавчих пропозицій, спрямованих на підвищення його ефективності. Відповідно до цієї мети передбачено проаналізувати сучасні наукові інтерпретації явища та поняття публічного адміністрування, спираючись на вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження, міжнародні стандарти публічного управління; встановити рівень ефективності здійснення публічного адміністрування у різних сферах в Україні та його відповідність суспільним та державним потребам; проаналізувати механізм кореляції нормативного масиву забезпечення публічного адміністрування з особливостями практики реалізації публічного управління на різних рівнях;  розробити, у тому числі спираючись на попередні напрацювання Інституту, низку законопроектів у сфері публічного адміністрування та ін. 

Правові проблеми розвитку державотворчих процесів у контексті конституційної реформи в Україні. РК УкрІНТЕІ  №0118U001380.  Строк виконання 01.2018-12.2022 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор І.В. Яковюк.

Основна мета дослідження полягає у розробці проекту Концепції правової політики у сфері територіальної організації влади та публічного управління в Україні, що передбачає опрацювання доктринальних засад механізму правового забезпечення реформи територіального розвитку, децентралізації влади, системи публічного управління в ідеологічному, науковому та практичному вимірах, формування методологічної дорожньої карти політичних, законодавчих та інституційних реформ, необхідних для ефективної реалізації правової політики у зазначеній сфері, підготовку законодавчих пропозиції та законопроектів, спрямованих на впровадження європейських стандартів децентралізації влади, належного врядування та адміністрування.

Реформа децентралізації публічної влади та удосконалення місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції України. РК УкрІНТЕІ  №0118U001381. Строк виконання 01.2018-12.2022 рр. Науковий керівник  – к.ю.н., доцент О.Ю. Лялюк.

Основна мета дослідження полягає у модернізації теоретичних засад децентралізації публічної влади, оптимізації завдань, функцій, повноважень та матеріально-фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, удосконалення їх територіальної організації та формуванні законопроектних пропозицій, спрямованих на вдосконалення взаємин центральної, регіональної та локальної влади. Відповідно до цієї мети поставлені основні дослідницькі завдання: проаналізувати сучасні наукові концепції децентралізації публічної влади, міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх застосування; виявити переваги та ризики проведення децентралізації в постсоціалістичних і пострадянських країнах та встановити оптимальну для України модель розмежування завдань і функцій публічного характеру між органами влади різного рівня; спираючись на попередні законопроектні напрацювання Інституту щодо модернізації Конституції України, забезпечити законопроектні розробки у сфері територіальної організації влади та місцевого самоврядування Конституційної комісії.

Комунальна власність: проблеми правового регулювання та управління (теоретичні та прикладні аспекти). РК УкрІНТЕІ № 0118U001382. Строк виконання 01.2018-12.2020 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор П.М. Любченко.

Основна мета дослідження полягає у модернізації теоретичних засад правового регулювання права комунальної власності в Україні та формування законопроектних пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування інституту комунальної власності. Завданнями дослідження є, зокрема, аналіз сучасних наукових інтерпретацій права комунальної (муніципальної) власності, спираючись на вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження, міжнародні стандарти, зарубіжний досвід правового регулювання права власності громад (общин) та практику застосування таких стандартів; виявлення потреб територіальних громад у юридичному забезпеченні процесів управління та захисті права комунальної власності; спираючись на положення загальної теорії ефективності правового регулювання, модернізація загальнотеоретичних і деяких галузевих критеріїв і показників ефективності управління об’єктами комунальної власності й під таким кутом зору аналіз рівня ефективності використання рухомого й нерухомого майна територіальних громад, що складає матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування

Ефективізація юридичних гарантій прав людини в Україні (загальнотеоретичні аспекти). РК УкрІНТЕІ  №0117U002506. Строк виконання 01.2017-12.2019 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор, академік НАПрН України П. М. Рабінович.

Завдання дослідження полягають у модернізації теоретичних засад юридичного гарантування прав людини і громадянина в Україні та формуванні законопроектних пропозицій, спрямованих на підвищення його ефективності. Спираючись на новітні зміни Конституції України в частині судочинства, а також на європейські стандарти прав людини і практику застосування останніх Страсбурзьким судом, передбачається виявити рівень відповідності цим стандартам системи вітчизняних юридичних гарантій прав людини. Окрім того, модернізувати загальнотеоретичні і деякі галузеві критерії і показники ефективності юридичних гарантій прав людини та під таким кутом зору проаналізувати рівень ефективності використання зокрема таких прав людини, як: право на правову допомогу (зокрема, у захисті від обвинувачення), на свободу вираження, на мирні зібрання і демонстрації, на недискримінацію та ін.

Верховенство права як фундаментальна гарантія забезпечення та захисту прав людини. РК УкрІНТЕІ  №0116U002568. Строк виконання 01.2016-12.2016 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор, академік НАПрН України П. М. Рабінович.

 Основна мета дослідження полягає у виявленні сутності феномену верховенства права, його суттєвих ознак та гарантуючою ролі у забезпеченні та захисті прав і свобод людини. Відповідно поставлені такі основні завдання, як проаналізувати основні наукові підходи до інтерпретації принципу і феномену верховенства права, з’ясувати переваги та проблемні моменти кожного з них; визначити конкретизовані вимоги верховенства права; встановити роль кожного з них у забезпеченні та захисті різних видів прав людини; сформулювати рекомендації щодо удосконалення юридичних засобів, інструментів втілення в життя принципів верховенства права задля сприяння здійсненню та захисту прав людини.

Правові засоби протидії корупції в системі державної служби. РК УкрІНТЕІ №  0114U004237. Строк виконання 01.2014-12.2017 рр. Науковий керівник – член-кореспондент НАПрН України В.М. Гаращук.

Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблематики правових засобів протидії корупції в системі державної служби України. В процесі дослідження вивчається, які нові можливості та механізми доречно застосовувати під час реалізації правових засобів протидії корупційним діянням в системі державної служби, аналізуються підстави та форми прояву корупційних діянь, ступінь їх небезпеки для суспільства, способи запобігання та припинення протиправної діяльності корумпованих державних службовців, умови, які “провокують” корупційну поведінку службовців. Також досліджуються найбільш небезпечні сфери прояву корупції та правові, організаційні і процесуальні можливості законодавства протистояти негативним наслідкам корупції.

Державно-владні інституції в організаційно-правовому механізмі реалізації Конституції України. РК УкрІНТЕІ №  0114U004238. Строк виконання 01.2014-12.2017 рр. Науковий керівник – член-кореспондент НАПрН України Колісник В.П.

Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем конституційно-правового врегулювання статусу органів державної влади на етапі демократичного транзиту. У процесі розробки теми буде вивчено, які саме чинники та передумови вливають на систему здійснення державної  влади в Україні в контексті демократичних перетворень; буде проаналізовано етапи впровадження нової системи взаємодії між вищими органами державної влади в контексті ухвалення Конституції України, проведення конституційної реформи та підготовки системного оновлення конституційного тексту; буде розроблено пропозиції щодо оптимальної моделі подальшої трансформації системи здійснення державної влади саме в контексті реалізації Конституції України.

 

Проблеми правового регулювання територіальної організації влади в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0114U004240. Строк виконання 01.2014-12.2017 рр. Науковий керівник – д.ю.н., професор Любченко П. М.

Мета роботи полягає у розробці, узагальненні та обґрунтуванні нової концепції територіальної організації влади в Україні. Відповідно до мети поставлені такі основні завдання: проаналізувати конституційно-правові засади функціонування місцевих органів публічної влади в Україні, їх значення та соціальну роль в суспільстві; здійснити порівняльний аналіз правового регулювання діяльності місцевих органів публічної влади в Україні та в інших країнах і на цій основі опрацювати пропозиції щодо можливості використання їх досвіду при розробці національного законодавства; на підставі системно-структурного аналізу запропонувати нові підходи до правового регулювання статусу місцевих органів публічної влади в Україні; сформулювати пропозиції і рекомендації по удосконаленню правового регулювання територіальної організації влади в Україні.

Правові засади системної співпраці в рамках угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. РК УкрІНТЕІ № 0114U004239. Строк виконання 01.2014-12.2017 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент, Трагнюк О.Я.

Метою проекту є дослідження змісту системної співпраці між Україною та Європейським Союзом, передбаченої Угодою про асоціацію, а також її впливу на модернізацію державно-правового розвитку України.

Методологічні засади дослідження прав людини та їх державного захисту в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0111U002531. Строк виконання 01.2011-12.2015 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор, академік НАПрН України Рабінович П. М.

Метою роботи є вироблення методології дослідження проблематики прав людини, адекватної їх сучасному стану, виходячи із потреб наукового обґрунтування шляхів і засобів підвищення ефективності державного забезпечення таких прав в Україні. Завдання роботи полягають у виявленні евристичних можливостей традиційних і новітніх підходів і методів у праволюдинних дослідженнях, встановленні меж застосування кожного з них, виборі найбільш ефективних підходів та методів з огляду на специфіку предмета дослідження та його сучасний стан; а також у з’ясуванні основних проблем їх забезпечення та захисту в Україні й виробленні пропозицій, спрямованих на розв’язання таких проблем.

Правове забезпечення механізму формування та реалізації економічної політики держави. РК УкрІНТЕІ № 0110U002808. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – д.ю.н., професор, академік НАПрН України Кучерявенко М.П.

Метою роботи є створення ефективної моделі механізму формування та реалізації економічної політики держави, що отримала б системну організаційно-правову форму.

Програма «Східне партнерство» в механізмі підготовки України до вступу в Європейський Союз. РК УкрІНТЕІ № 0112U002165. Строк виконання 01.2012-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Трагнюк О.Я.

Метою проекту є проведення комплексного дослідження проблем участі України в програмі Європейського Союзу «Східне партнерство». В процесі розробки теми буде вивчено, які нові можливості в механізмі підготовки України до вступу в ЄС надає дана програма порівняно з тими, що передбачені  Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами; проаналізовано і співставлено зміст програми «Східне партнерство» із змістом аналогічних програм («Європейсько-Середземноморського партнерство» та Процес стабілізації та асоціації для Балкан), що використовуються Європейським Союзом у відносинах зі своїми сусідами в рамках «політики сусідства». За результатами проведеного дослідження будуть сформульовані висновки щодо можливих наслідків для України від її участі в реалізації програми «Східне партнерство» у відносинах з ЄС і Росією, як стратегічними партнерами України.

Наукові результати можуть бути використані та впроваджені у нормотворчій діяльності вищих органів державної влади, у науково-дослідній роботі, в навчальному процесі у вищих навчальних закладах.

Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування  української держави в умовах конституційної реформи. РК УкрІНТЕІ № 0110U002806. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – д.ю.н., професор Колісник В.П.

Метою роботи є комплексне дослідження проблем реформування механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження правового статусу вищих органів державної влади в Україні; розмежування повноважень в контексті втілення механізму стримувань і противаг; пошук засобів попередження і розв’язання державно-правових конфліктів.

Розвиток правової системи України в умовах становлення європейського правового простору. РК УкрІНТЕІ №  0110U002805. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.

Метою роботи є комплексне дослідження феномену загальноєвропейського правового простору, його структури, чинників формування і розвитку, співвідношення категорії «європейський правовий простір» з поняттями «європейське право», «право Ради Європи», «право ОБСЄ», «національна правова система»; проблем розвитку вітчизняної правової системи з урахуванням необхідності проведення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу і його гармонізації із нормативною базою Ради Європи, ОБСЄ, СНД; визначення впливу європейської інтеграції на формування правової культури.

Публічна влада в Україні: конституційно-правове регулювання механізму реалізації. РК УкрІНТЕІ № 0110U002807. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., доцент Любченко П. М.

Метою роботи є комплексне дослідження проблем конституційно-правового регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні; визначення основних напрямків удосконалення організації й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Права людини: міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення в Україні. РК УкрІНТЕІ №  0105U009016. Строк виконання 01.2006-12.2010 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., професор, академік НАПрН України Рабінович П. М.

Метою роботи є дослідження актуальних питань реалізації прав людини і громадянина в контексті інтеграції України в світові, зокрема, європейські структури, проведення комплексного порівняльно-правового аналізу законодавчого регулювання та практики застосування меж прав людини, з’ясування специфіки інтерпретаційно-правової діяльності Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини.

Проблеми правового регулювання організації і діяльності апарату Президента України. РК УкрІНТЕІ № 0111U002532. Строк виконання 01.2011-12.2012 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Серьогіна С.Г.

Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем реформування механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження правового статусу органів, що забезпечують роботу Президента України.

Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції та глобалізації. РК УкрІНТЕІ № 0108U001235. Строк виконання 01.2008-12.2010 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.

Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем визначення державного суверенітету в умовах формування і функціонування наднаціональних (наддержавних) організацій; практики делегування суверенних прав національних держав наднаціональним організаціям і наслідків їх реалізації; проведення аналізу сучасних концепцій державного суверенітету; аналіз конституційної теорії та практики держав, які входять до складу наднаціональних держав.

Дослідження проблем кодифікації інноваційного законодавства в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0109U002132. Строк виконання 01.2009-12.2010 рр. Науковий керівник – академік НАПрН України Гетьман А.П.

Метою роботи є проведення комплексного дослідження інноваційного ринку в Україні, з’ясування основних елементів та принципів функціонування національної інноваційної системи, що має бути розбудована на базі інноваційного ринку; аналіз законодавства України про інноваційну діяльність та перспектив його систематизації.

Проблеми удосконалення правових засобів та режимів стимулювання підприємницької діяльності в Україні. РК УкрІНТЕІ №  0105U000382. Строк виконання 01.2005-12.2010 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Задихайло Д. В.

Мета роботи – створення цілісної ієрархічної економіко-правової моделі стимулювання підприємницької діяльності з системним викладенням засобів та режимів, що можуть ефективно застосовуватись державою; науково обґрунтоване врегулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва відповідно до нового митного законодавства; розробка проектів комплексних нормативних актів по врегулюванню митних режимів, митного оформлення.

Державно-правовий розвиток України в контексті європейської інтеграції. РК УкрІНТЕІ № 0105U009017. Строк виконання 01.2006-12.2009 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.

Мета роботи – дослідження актуальних питань державно-правового розвитку національних держав в умовах європейської інтеграції, питань становлення європейського права, проблем, пов’язаних із інтеграцією України до ЄС.

Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в умовах розвитку конституціоналізму в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0105U009015. Строк виконання 01.2006-12.2009 рр. Науковий керівник  – д.ю.н., доцент Любченко П. М.

Мета роботи – дослідження правових основ розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі конституційної реформи, питань розподілу та реалізації повноважень його органів, форм безпосередньої демократії як на рівні держави, так і місцевого самоврядування.

Дослідження проблем правового регулювання статусу територіальних громад, організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  РК УкрІНТЕІ № 0109U002133. Строк виконання 01.2009-12.2010 рр. Науковий керівник  – к.ю.н., доцент Яковюк І.В.

Мета роботи – проведення комплексного дослідження проблем правового регулювання місцевого самоврядування територіальних громад, організації та діяльності органів місцевого самоврядування в районах та областях; узагальнення практики регулювання та реалізації регіональної та муніципальної політики; проведення аналізу сучасних концепцій місцевого самоврядування з урахуванням зарубіжного досвіду; розробка механізмів збалансування загальнодержавних інтересів з інтересами регіонів та територіальних громад; розмежування функцій та компетенції між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі; удосконалення форм та методів діяльності представницьких та виконавчих органів, їх взаємовідносин між собою та з іншими органами публічної влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами.       

Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства. РК УкрІНТЕІ № 0105U009018. Строк виконання 01.2006-12.2007 рр. Науковий керівник  – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.

Мета роботи – проведення комплексного дослідження проблем становлення громадянського суспільства і формування правової культури в Україні, визначення законодавчих засад формування правової культури, аналіз впливу правової культури на розвиток політичного процесу в Україні, формування культури управлінських кадрів.

Правові основи організації та функціонування органів держави. РК УкрІНТЕІ № 0100U006579. Строк виконання 01.2001-12.2005 рр. Науковий керівник  – академік АПрН України Петришин О. В.

Мета роботи – дослідження актуальних питань законодавчого регулювання організації та функціонування органів держави, їх правового статусу, компетенції, кадрового забезпечення, юридичних аспектів механізму розподілу державної влади та взаємних стримувань і противаг, удосконалення правових форм діяльності держави, взаємостосунків та взаємодії між державними органами.

В результаті дослідження висвітлено питання законодавчого регулювання організації та функціонування органів держави у наукових статтях, доповідях; отримані дані використано для розробки проектів законів та інших нормативних актів.

Проблеми правового регулювання функціонування місцевого самоврядування і відносин комунальної власності. РК УкрІНТЕІ № 0100U006582. Строк виконання 01.2001-12.2005 рр. Науковий керівник – д.ю.н., доц. Любченко П. М.

Мета роботи – дослідження теоретичних, матеріально-фінансових і правових основ місцевого самоврядування, питань розподілу та реалізації повноважень їх органів, форм безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні, його правових актів, а також правового регулювання відносин комунальної власності.

Проблеми реалізації прав людини та громадянина в Україні у світлі європейських стандартів (загальнотеоретичні та прикладні аспекти). РК УкрІНТЕІ № 0101U006665. Строк виконання 01.2001-12.2005 рр. Науковий керівник – академік АПрН України Рабінович П. М.

Мета роботи – дослідження актуальних питань реалізації прав людини і громадянина в контексті інтеграції України до світових, зокрема європейських структур, проведення комплексного порівняльно-правового аналізу законодавчого регулювання та практики застосування меж прав людини, з’ясування специфіки інтерпретаційно-правової діяльності Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини.

Конституційно-правовий статус органів державної влади та проблеми державно-правової конфліктології. РК УкрІНТЕІ № 0100U006581. Строк виконання 2001-2005 рр. Науковий керівник  – академік АПрН України Петришин О. В.

Історія конституційного будівництва в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0101V006666. Строк виконання 08.2001-12.2005 рр. Науковий керівник – чл.-кор. АПрН України Гончаренко В. Д.

Метою роботи є розкриття основних закономірностей становлення та розвитку доктрини українського конституціоналізму, основних принципів конституційного будівництва, дослідження історії створення та прийняття конституційних документів періоду Української революції (1917-1920 рр.), часів УНР та УРСР, а також на сучасному етапі розбудови в Україні правової держави.

Теоретико-правові проблеми забезпечення діяльності місцевої влади: порівняльний аналіз національного та світового досвіду.  РК УкрІНТЕІ №0102U002143. Строк виконання 2002-2004 рр. Науковий керівник – доктор юридичних наук Жилінкова І.В.

Становлення та розвиток земельного законодавства України у сучасних умовах. РК УкрІНТЕІ № 0102U000163. Строк виконання 2002 – 2004 рр. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Размєтаєв С.В.

Ускладнення соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у виробничих колективах підприємств промислової групи: причини, оптимальні шляхи вирішення. РК УкрІНТЕІ № 0104U003584. Науковий керівник – д.с.н., професор Герасіна Л.М.

Система правових засобів державного регулювання ринкової економіки у перехідний період.  РК УкрІНТЕІ №  0100U006580. Строк виконання 2001-2004 рр. Науковий керівник – академік АПрН України Битяк Ю.П.