Науково-практична конференція «Проблеми правової інтеграції: глобальний, національний і регіональний контекст»

02 жовтня 2014 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, Національна академія правових наук України та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого провели науково-практичну конференцію «Проблеми правової інтеграції: глобальний, національний і регіональний контекст».

Учасники конференції обговорили широке коло актуальних проблем правової інтеграції, зокрема у глобальному, національному та регіональному аспектах, в результаті чого було узгоджено низку рекомендацій:

– необхідно покращити стан інформаційного забезпечення у системі державного управління, приділивши особливу увагу таким складовим, як удосконалення аналітичної обробки інформації щодо її актуальності, необхідності, достатності та корисності для державно-управлінських відносин і процесів, забезпечення наукового супроводу формування та обробки інформації, формування достатніх та дієвих каналів зворотного зв’язку в системі державного управління;

– активізувати роботу по впровадженню механізмів і технологій електронного урядування, забезпечивши достатню правову регламентацію відповідних процедур, спростивши доступ громадян та інших зацікавлених осіб до інформаційних ресурсів органів управління, сприяючи розширенню автоматизації та інформатизації процесів та процедур, посиливши відповідальність за порушення інформаційної безпеки держави у сфері електронних технологій;

– з метою подолання фактів незкоординованості роботи органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, розпорошення організаційних, кадрових, матеріально-фінансових ресурсів забезпечити застосування комплексного багаторівневого поетапного планування управлінської діяльності з чітким позначенням цілей, необхідних ресурсів та способів їх реального виконання. У умовах глобалізації, необхідності технологічної модернізації виробничих сил особливу увагу приділяти виробці та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку, усім її стадіям – прогнозуванню, програмуванню, проектуванню та плануванню, забезпечивши стратегічне планування як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях;

– здійснювати подальше збалансування взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на науково обґрунтованих, закріплених у чинному законодавстві та міжнародно-правових документах принципах, засадах паритетності, взаємодії і координації, поширювати договірну практику співпраці цих органів;

– виключити випадки дублювання та конкуренції компетенції місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, оптимізувати організаційно-правові механізми делегування повноважень та здійснення контролю за їх виконанням. З цією метою на законодавчому рівні визначити критерії та чітко розмежувати компетенцію зазначених органів, виходячи з необхідності максимального наближення управлінських послуг до їх безпосередніх споживачів, але з урахуванням дотримання повноти їх надання та забезпечення належної якості за допомогою концентрації матеріально-фінансових ресурсів на відповідному територіальному рівні управління, а також розробити і прийняти закон про делегування повноважень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, встановити ефективні механізми розв’язання компетенційних спорів.

 

За результатами роботи конференції видано: Проблеми правової інтеграції: глобальний, національний і регіональний контекст: зб. наук. статей за матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 2 жовтня. 2014 р. / редкол.: І. В. Яковюк, О. Я. Трагнюк, Т. М. Анакіна. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2014. – 89 с.