Науково-практична конференція «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади: баланс інтересів територіальних громад, державної влади, громадського сектору та бізнесу»

30 вересня 2014 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, Харківській національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова  провели Науково-практичну конференцію «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади: баланс інтересів територіальних громад, державної влади, громадського сектору та бізнесу».

Робота конференції відбувалась за наступними тематичними напрямами:

  1. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи.
  2. Трансформація соціальної політики України на шляху інтеграції в європейське співтовариство.
  3. Соціально-юридичні аспекти публічного управління.
  4. Актуальні проблеми регіональної політики.
  5. Правове забезпечення публічного управління.
  6. Реформування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Результатом обговорення стала низка висновків:

– потрібно визначити критерії ефективності організації та діяльності системи виконавчих органів з огляду на її цілісність й достатність, необхідна переорієнтація на управління в умовах ринкової економіки та можливості надання комунальних послуг підприємствами інших форм власності;

– важливо чітко визначити й закріпити на законодавчому рівні форми взаємодії депутатів місцевих рад з виборцями, підприємствами, установами, організаціями;

– забезпечити практику постійного проведення навчання (конференції, круглі столи, тренінги, курси підвищення кваліфікації) для депутатів місцевих рад з проблемних питань застосування діючого законодавства;

– розробити загальнодержавну і муніципальну систему інформаційного та технологічного обслуговування діяльності депутатів місцевих рад; активізувати роботу щодо організаційного й правового забезпечення реалізації Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р.;

– враховуючи судову практику вдосконалити законодавство про службу в органах місцевого самоврядування щодо єдиних підходів до підстав її припинення посадовими особами, або за нормами трудового законодавства, Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», або Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносно деталізації процедури прийняття рішення представницьким органом, а саме можливості впливати на зміст рішення підготовленого виконавчими структурами в процесі пленарного засідання;

– сприяти розвиткові веб-сайтів органів місцевого самоврядування, активізувати участь держави у формуванні інформаційних ресурсів муніципальної влади в Україні;

– вдосконалити законодавство, що регламентує організацію та діяльність органів місцевого самоврядування з метою врахування політичної складової формування більшості місцевих рад, гарантування професійного підходу у вирішенні питання управління комунальним господарством територіальної громади;

– сприяти діяльності громадських організацій, які ставлять за мету обмін досвідом діяльності органів самоврядування різних рівнів, поширення практики діяльності муніципальних структур європейських країн.

– запровадити організаційно-правові механізми, які могли б унеможливити згортання демократичних засад функціонування представницьких органів місцевого самоврядування, підміну управлінських рішень цих органів партійними рішеннями тих політичних партій, які отримали більшість депутатських мандатів у відповідній місцевій раді, та гарантували б врахування думки депутатської меншості при прийнятті місцевими радами рішень з питань місцевого значення;