І Харківські міжнародно-правові читання «Актуальні проблеми сучасного міжнародного права», присвячені пам’яті професорів М. В. Яновського і В.С. Семенова, 27 листопада 2015 року, м. Харків.

27 листопада 2015 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування спільно з Національною академією правових наук України та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого провели І Харківські міжнародно-правові читання «Актуальні проблеми сучасного міжнародного права», присвячені пам’яті професорів М. В. Яновського і В.С. Семенова.

Робота відбувалась за наступними тематичними напрямами:

1) Актуальні проблеми сучасної науки та практики міжнародного публічного та приватного права (пленарне засідання);

2) Міжнародне публічне право (секція №1);

3) Міжнародне приватне право ( секція №2).

Увага була приділена широкому колу питань, серед яких:

– можливі напрямки розвитку відносин з ЄС, як стратегічним партнером України;

– шляхи формування збалансованої політики у відносинах з Європейським Союзом;

– способи забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підготовку України до вступу в ЄС;

– адаптація законодавства України до європейських правових стандартів як шлях її реінтеграції в об’єднану Європу.

Учасниками заходу було відзначено характерні особливості сучасного міжнародного права:

1) По-перше, міжнародне право має за мету обмежити право держави на ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систем співробітництва та досягнення спільної вигоди.

2) По-друге, відбувся перехід від співіснування держав до співробітництва між ними — з метою не лише досягнення міжнародного миру та безпеки, а й сприяння здійсненню соціальних та політичних ідей, що виражається в поширенні міжнародних всесвітніх і регіональних організацій.

3) По-третє, підвищення правового статусу окремого індивіда в міжнародному праві, що проявляється у створенні міжнародно-правового механізму захисту прав людини.

4) По-четверте, удосконалено механізм реалізації норм міжнародного права як на інтернаціональному, так і на національному рівні, з’являються зобов’язання, на участь у забезпеченні дотримання яких мають право всі держави.

5) По-п’яте, в міжнародному праві затверджено принцип демократії, згідно з яким лише держава, що відповідає загальноприйнятим стандартам демократії, може бути повноправним членом міжнародного співтовариства.

 

Проте, незважаючи на очевидний поступ міжнародна практика виявила деякі проблеми:

1) принцип суверенної рівності держав, великих і малих, закріплений у Статуті ООН, цим же Статутом був і порушений, оскільки п´ять великих держав було наділено правами, яких не мали будь-які інші члени ООН. Йдеться про постійних членів Ради Безпеки, які мають право вето і тим самим наділені правом істотно впливати на розвиток світових подій. Такими правами не володіють інші держави — члени ООН. Якщо в період створення ООН це пояснювалось внеском великих держав у розгром фашизму, то згодом цей фактор втратив свою актуальність;

2) для сучасного міжнародного права залишаються незмінними основні принципи, серед яких принцип непорушності кордонів, недоторканності державної території, невтручання у внутрішні справи та ін. Ці принципи вважаються основою міжнародного права.

Учасники заходу, розглянувши проблеми сучасного міжнародного права, зокрема в контексті розвитку міжнародних відносин за участю України, рекомендували:

– визначити специфіку східного напряму «політики сусідства» ЄС, оцінити вплив «політики сусідства» на процес європейської інтеграції країн-партнерів;

– проаналізувати взаємозв’язок і взаємозалежність дій ЄС і України під час вирішення взаємно важливих внутрішньо- і зовнішньополітичних завдань;

– здійснювати прогнозування і систематизацію можливих наслідків реалізації «політики сусідства» як для інтеграції України до ЄС, так і для розвитку її відносин з Росією, країнами-учасницями Митного союзу та державами СНД;

– вивчити роль російського фактору на взаємодію України,  Білорусі та Молдови з Європейським Союзом в контексті як політики сусідства, так і європейської інтеграції в цілому;

– враховуючи той факт, що на формування концептуальної основи політики сусідства» ЄС здійснюють вплив різні теорії політичного і соціально-економічного розвитку, необхідно здійснення сукупності концепцій, що обґрунтовують вигоди і перспективи регіонального співробітництва, що сприятиме визначенню засад і методів реалізації «політики сусідства»;

– забезпечити підтримку створення мережі двосторонніх поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі між країнами-партнерами на основі принципів та цілей, на яких побудована і діє зона вільної торгівлі між ЄС та країнами-партнерами;

– посилити співробітництво у контексті спрощення торговельних та митних процедур, а також управління кордонами з метою безперешкодного руху товарів в напрямку Європейського Союзу;

– вивчити разом з країнами-партнерами у сфері енергетики способи покращення умов довгострокових зобов’язань щодо постачання та закупівлі, гарантій транзиту, безпеки інфраструктури, що забезпечить рівні умови та заохочуватиме постачальників третіх країн та потенційних інфраструктурних інвесторів;

– спільно з країнами-партнерами забезпечити розробку всеохоплюючих та узгоджених стратегій стосовно політик ринку праці, покращення соціального діалогу, зменшення бідності, соціального залучення та захисту, а також рівних можливостей;

– продовжити роботу щодо зближення законодавства України із законодавством ЄС у сфері навколишнього природного середовища та посиленої реалізації багатосторонніх угод з питань охорони навколишнього природного середовища (зокрема Кіотський протокол, Конвенція з питань біологічного різноманіття, конвенції Економічної комісії ООН для Європи);

– активізувати обмін досвідом з державами-членами ЄС та країнами-партнерами в питанні визначення найкращої практики стосовно стратегічного планування, управління у сфері навколишнього природного середовища, моніторинг прогресу у цій сфері, а також фінансування інвестицій довкілля в регіональному контексті;

 

За результатами заходу було видано:

– Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2015. – Ч. 1. – 348 с.