Передвиборна програма кандидата на посаду директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Серьогіної Світлани Григорівни

НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування Національної академії правових наук України – провідний науково-дослідний центр, в якому зосереджений значний інтелектуальний і науково-технічний потенціал. Головне завдання Інституту – комплексне дослідження юридичних аспектів проблематики процесів розбудови державності в Україні. Головна конкурентна перевага і основа розвитку Інституту – талановиті кваліфіковані кадри всіх поколінь, створені наукові школи, наукові традиції, а також багатопрофільність тематики досліджень. Тому одним із пріоритетних завдань є підтримання престижу Інституту як однієї з провідних науково-дослідних установ у конституційно-правовій сфері і єдиної вузькопрофільної – у сфері місцевого самоврядування.

Складні теоретичні і практичні проблеми, що стоять перед вітчизняною юридичною наукою і практикою, потребують спрямування наукового потенціалу Інституту на комплексне дослідження найбільш актуальних проблем державного будівництва та місцевого самоврядування, питань правового статусу людини і громадянина, проблем функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин, розвитку місцевого самоврядування, порівняльного правознавства з державно-правових проблем, і багатьох інших. Багатопрофільність працівників Інституту у поєднанні з вузькопрофільністю самого НДІ дозволяє успішно проводити дослідження на стику кількох наукових напрямків юриспруденції, забезпечувати комплексний аналіз державно-правових явищ і процесів, реалізацію довгострокових державних науково-дослідних програм.

При цьому наукові напрями, що розвиваються в НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування, не повинні бути догмою. Йдеться про розширення кола фундаментальних наукових досліджень, розвиток міждисциплінарних досліджень держави та права, активізацію правових досліджень і розробок, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної юридичної науки. Особливу роль директора вбачаю в підтримці таких напрямків наукових досліджень, як розвиток правової системи України в умовах становлення європейського правового простору, удосконалення правових механізмів забезпечення прав і свобод людини та громадянина, правове забезпечення конституційної реформи, децентралізації влади, проблеми правового регулювання адміністративно-територіального устрою України в умовах сучасного українського унітаризму, захист прав людини в умовах військового конфлікту, правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб. При цьому розширення кола прикладних наукових досліджень мають поєднуватися з орієнтацією на максимальне впровадження результатів досліджень у державно-правову практику.

Важливим напрямком розвитку Інституту як державної науково-дослідної установи є активна участь у законопроектній та нормотворчій діяльності, науково-експертне супроводження законопроектної діяльності Верховної Ради України та її комітетів, участь у розробці законопроектів, запланованих відповідно до «Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні», затвердженого постановою Верховної Ради України за № 509 від 4 червня 2015 р. та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, експертиза та консультування з правових питань державно-владних інституцій та системи місцевого самоврядування за державними та регіональними проектами і програмами, участь науковців інституту в розробці регіональних проектів та програм, науково-практичному супроводженні та оцінюванні ефективності їх виконання. Принципового значення набуває розширення співпраці з органами публічної влади, продовження практики укладення меморандумів та договорів про співробітництво, постійна взаємодія із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, поглиблення науково-методичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організація та проведення науково-практичних заходів, спрямованих на підвищення управлінської ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організація та проведення навчальних семінарів та тренінгів для спеціалістів цих органів.

В умовах бюджетного дефіциту особливої ваги набуває збільшення частки надходжень до спеціального фонду бюджету в загальних надходженнях Інституту за рахунок комерціалізації результатів наукової та науково-дослідницької діяльності, посилення роботи з надання консультативних послуг юридичним та фізичним особам за господарськими договорами, участі науковців інституту у грантових проектах, розширення співпраці з українськими та міжнародними громадськими організаціями, реалізації спільних проектів та досліджень із міжнародними та зарубіжними партнерами.

Одним із нагальних питань є кадровий розвиток і освітня діяльність. Головною цінністю Інституту є талановиті кваліфіковані вчені різного віку і наукових спеціальностей. При цьому важливо забезпечити сталий обмін знаннями між досвідченими науковцями та молодим поколінням і подальший розвиток наукових шкіл Інституту. Головним пріоритетом у даній сфері є зміцнення інтеграційних зв’язків науки та вищої школи, створення разом з провідними навчальними закладами спільних наукових підрозділів та забезпечення їх діяльності, спільна підготовка і видання підручників, навчальних посібників, енциклопедичної й довідкової літератури, створення умов для підготовки фахівців за науковим рівнем «доктор філософії», організація науковцями Інституту власних спецкурсів, лекцій, майстер-класів, тощо.

Необхідною умовою є подальший розвиток ефективної інфраструктури досліджень і розробок, створення інформаційно-аналітичних систем у сфері науково-технічної діяльності, забезпечення доступу до результатів досліджень Інституту широкого кола осіб, створення умов для розвитку «відкритої науки». Потрібно активно пропагувати досягнення Інституту, оскільки ми функціонуємо в конкурентному середовищі. Для цього вважаю за необхідне розвиток і більш активну роботу інформаційної служби, розширення представництва наукових видань Інституту у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та наукових системах, підвищення наукової активності науковців Інституту, посилення їх публікаційної діяльності, у першу чергу стосовно публікування наукових праць у міжнародних рейтингових виданнях. В сучасних умовах необхідно володіти точними даними про основні параметри, такі як публікаційна активність, цитування тощо, для чого вимагається створення і підтримання відповідної бази даних. Це завдання потребує удосконалення інститутської комп’ютерної мережі, веб-сайту Інституту, продовження створення репозитарію наукових праць співробітників Інституту .

Успішна робота Інституту передбачає правильні взаємовідносини наукових підрозділів, загальних служб та адміністрації. Головним завданням адміністрації інституту є орієнтація на наукового співробітника, створення адекватних умов його роботи, можливість професійного зростання. Важливим завданням є сприяння підняттю престижу наукової діяльності у державознавчій сфері, залученню до неї талановитої молоді. Хотілося б підкреслити, що Інститут може успішно працювати тільки за наявності здорової атмосфери, що ґрунтується на патріотичному налаштуванні, відданості своїй справі, розумінні спільних інтересів, дотриманні норм наукової етики.

 

Серьогіна С. Г.