Львівська лабораторія прав людини і громадянина

Львівська лабораторія прав людини і громадянина займається дослідженням проблематики прав людини, відповідної їх сучасному стану, виходячи із потреб наукового обґрунтування шляхів і засобів підвищення ефективності державного забезпечення таких прав в Україні.

Завдання Лабораторії полягають у виявленні евристичних можливостей традиційних і новітніх підходів і методів у праволюдинних дослідженнях, встановленні меж застосування кожного з них, виборі найбільш ефективних підходів та методів з огляду на специфіку предмета дослідження та його сучасний стан; а також у з’ясуванні основних проблем їх забезпечення та захисту в Україні й виробленні пропозицій, спрямованих на розв’язання таких проблем.

Зав. Лабораторією – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України П. М. Рабінович.

Email: humlviv@dbms.institute