Сектор конституційного та адміністративного права

До кола наукових інтересів членів сектору входять проблеми  становлення корупційних відносин в Україні, причини та умови виникнення корупції в державному механізмі, протидія корупційним проявам у сфері надання адміністративних послуг, проблеми збирання доказів та доказування в адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, можливості запровадження міжнародного досвіду в питаннях протидії корупції, проблеми визначення правового статусу викривачів у антикорупційній діяльності, а також окремі аспекти реалізації права на справедливий суд у провадженнях у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення та інші.

 

Контактні дані:

Зав.науковим сектором  Бенедик Василь Іванович

Тел. +38 (057)700-36-69

E-mail: administrative@dbms.institute

61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 80

   

Основні результати наукових досліджень

 

Корупція в Україні: питання протидії / за заг. ред. В. М. Гаращука – Харків : ФОП Панов А. М., 2015. – 168 с.;

Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія / Я. С. Калмикова; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. О. Б. Червякової. – Х. : ФАКТОР, 2014. – 280 с. (16, 27 д.а.);

Гаращук В. М. Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин / В. М. Гаращук // Правова доктрина України : у 5 т. − Х. : Право, 2013. Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. − С. 269–292;

Зуй В.В. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів судових юрисдикцій / В. В. Зуй // Наук. вісн. Ужгородського національного університету. – 2014. – Випуск № 23. – ч. І. – Т. 2 .

Pysarenko N. B. Impact of the resolution of the European Court of Human Rights on formation of the position regarding the application of the separate provisions of the legislation on administrative offences / N. B. Pysarenko // Адміністративне право і процес. – 2015 (червень). – № 2(12). – С. 16-22;

Бенедик В. Административно-правовые основы предупреждения и противодействия домашнему насилию в Украине / В. Бенедик // Legea Si Viata. – 2015. – №. 11/3 (287). – С. 11-14;

Сьоміна В. А. Окремі питання участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві (звернення суб’єкта владних повноважень шляхом подання) / В. А. Сьоміна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. –– 2013. – № 1062. – С. 95-98. – (Серія «Право»);

Мартиновський В. В. Проблема класифікації адміністративно-юрисдикційних проваджень / В. В. Мартиновський // Держ. буд-во та місц. самовряд. : зб. наук. пр. / редкол. : Ю. Г. Барабаш та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 85–92.