Сектор муніципального права та місцевого самоврядування

Сектор було створено для координації досліджень у галузі муніципального права та місцевого самоврядування. Особливу увагу висококваліфіковані спеціалісти сектору приділяють поглибленому вивченню проблем функціонування органів місцевого самоврядування; проведенню наукових, науково-правових експертиз та підготовці висновків з питань місцевого самоврядування; проведенню фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері муніципального права; підготовці наукових кадрів за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; наданню юридичних, консультаційних, інформаційних та інших послуг юридичним і фізичним особам; міжнародному науковому та науково-технічному співробітництву; організації і проведенню конференцій, семінарів, «круглих столів».

     

    Головні напрямки наукових досліджень сектору є

 – комплексне дослідження проблем удосконалення механізму формування та реалізації політики держави у галузі місцевого самоврядування;

– визначення основних напрямків реформування механізму організації і здійснення місцевого самоврядування в контексті проведення конституційної реформи;

– вироблення національної доктрини розвитку місцевого самоврядування, політики у сфері децентралізації для відходу від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

– розроблення проектів актів законодавства з питань визначення механізму створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.

– визначення повних та виключних власних повноважень, прав та відповідальності органів місцевого самоврядування за надання послуг жителям відповідних територіальних громад;

– надання консультаційних послуг з питань муніципального права, забезпечення прав і свобод громадян та інтересів юридичних осіб.

 

Науковцями сектору здійснюється підготовка та видання значного обсягу наукової та науково-популярної літератури: монографій, наукових доповідей, підручників, учбових посібників, наукових статей та тез доповідей наукових конференцій. 

 

Контактні дані:

Зав. науковим сектором  Гаращук Ілона Володимирівна

Тел. +38 (057)700-36-69

61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 80

Email: municipal@dbms.institute

 

Основні результати наукової роботи:

 

  • Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів [Текст]: монографія / за ред.. Ю. М. Тодики., Харків, Право. – 2009 – 540 с.
  • Інституційно-функціональна організація місцевоївлади в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : аналіт. огляд / Ю. П. Битяк [та ін.] ; НДІ держ. буд-ва та місцев. самоврядування. – Київ : Студія Колаж, 2009. – 223 с.
  • Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства [Текст] : монографія / П. М. Любченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Одіссей, 2006. – 352 с.
  • Любченко П. М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект [Текст] : дис. … д-ра юрид. наук / П. М. Любченко. – Х. : Б. в., 2007. – 436 с.
  • Любченко П. М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. Х.: ФІНН – 2012. – 496 с.
  • Лялюк О. Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні [Текст] / О. Ю. Лялюк ; за ред. Ю. П. Битяка. – 2008. – Харків: Право.
  • Бодрова І. І. Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України: питання теорії та практики [Текст]: монографія / І. І. Бодрова – Х., Видавець СПДФО Вапнярчук Н. М., 2006 – 240 с. та ін.