Статут

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

(нова редакція)

 

  “Затверджено”
постановою Президії Національної академії правових наук України №98/2 від 27 вересня 2016 р.
Президент Національної Академії правових наук України __________________О.В. Петришин

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (далі – Інститут) створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 959 “Про створення Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування”.

1.1. Найменування Інституту:

 • українською мовою – «Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України»;
 • англійською мовою – «Scientific Research Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine».

            1.2. Скорочена назва Інституту:

 • українською мовою – НДІ ДБ та МС НАПрНУ;
 • англійською мовою – SRI SB&LG NALSU.
 1. Інститут є державною, бюджетною, неприбутковою науковою установою, яка входить до системи Національної академії правових наук України з правами юридичної особи і функціонує на засадах наукового самоврядування відповідно до чинного законодавства України.
 2. Інститут є юридичною особою, має відокремлене майно, поточні, бюджетні та інші рахунки в установах банків, емблему (логотип), печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням, фірмові знаки, необхідні для його діяльності.
 3. Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом Національної академії правових наук України та діє відповідно до основних принципів організації та діяльності, що затверджуються загальними зборами Національної академії правових наук України, власним Статутом та актами Національної академії правових наук України.
 4. Діяльність Інституту координується президією Національної академії правових наук України. Планування і організація науково-дослідних робіт узгоджується з Відділенням державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України.
 5. Головними завданнями Інституту є проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових знань у сфері функціонування державної влади та організації місцевого самоврядування в Україні, впровадження їх у практику, сприяння державним органам у побудові України як демократичної, правової, соціальної держави.
 6. Інститут не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і організаційну діяльність перед Національною академією правових наук України.
 7. Місцезнаходження Інституту: Україна, 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 80.

 

 1. II. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
 2. Інститут будує свою діяльність на засадах:

– наукового самоврядування;

– демократизму, гласності та публічності управління;

– сприяння творчому ставленню науковців Інституту до науково-дослідної роботи і підвищенню їх професійної кваліфікації;

– забезпечення права науковця на власну наукову позицію;

– підтримки та заохочення творчого зростання наукової молоді;

– забезпечення поваги і дотримання авторських та суміжних прав, норм наукової етики.

 1. Для досягнення цілей, зазначених у п. 6 Статуту, Інститут:

10.1. Проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження закономірностей становлення та розвитку державно-правових відносин в Україні, формування та функціонування системи місцевого самоврядування, розробляє нові напрями у відповідній галузі.

10.2. Здійснює розробку за власною ініціативою, на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, на договірних засадах, а також проводить наукову експертизу концепцій, проектів законів та інших правових актів, рекомендацій і пропозицій, проводить інші види експертиз відповідно до законодавства.

10.3. Надає платні та безоплатні наукові, освітні та інші послуги, зокрема консультаційні послуги з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, забезпечення прав і свобод громадян та інтересів юридичних осіб.

10.4. Здійснює підготовку фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії, а також наукових кадрів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування.

10.5. Здійснює навчання за програмами післядипломної освіти в установленому порядку.

10.6. Узагальнює та розповсюджує інформацію про стан вирішення проблем державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні та інших державах, їх співдружностях, союзах тощо.

10.7. Розвиває інформаційну правову систему з проблем державного будівництва і місцевого самоврядування з наступним наданням інформації на договірній основі.

10.8. Здійснює підготовку практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів.

10.9. Координує наукові дослідження і розробки у сфері державного будівництва і місцевого самоврядування.

 1. 3 метою здійснення покладених на нього завдань Інститут:

11.1. Розробляє основні напрями досліджень, враховуючи рішення загальних зборів, президії Національної академії правових наук України, а також рекомендації координаційних рад.

11.2. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, вирішує питання їх кадрового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

11.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової юридичної науки і визначає можливості їх використання, бере участь у розробці та реалізації міжнародних програм співробітництва у галузі державного будівництва і місцевого самоврядування.

11.4. Організовує і проводить конкурси наукових робіт, проектів, заявок на підготовку законопроектів і розробку наукових проблем, бере в них безпосередню участь і за їх результатами надає необхідні кошти та забезпечує виконання відповідних досліджень.

11.5. Проводить конгреси, конференції, наради, семінари, симпозіуми, наукові школи, “круглі столи”, виставки, в т.ч. й міжнародні.

11.6. Здійснює самостійно інформаційну та видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником наукових видавництв, друкованих (електронних) журналів, збірників наукових праць та інших видань.

11.7. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідуючих структурними підрозділами і наукових працівників, атестує працівників інституту, здійснює добір науково-допоміжного персоналу.

11.8. Залучає на договірній (контрактній) основі для виконання цільових та окремих програм і проектів та інших наукових завдань науковців і фахівців з різних установ і організацій України та з-за кордону.

11.9. Утворює спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри (сектори, лабораторії) для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

11.10. Виступає засновником вищих начальних закладів у порядку, передбаченому законодавством України, бере участь у забезпеченні навчального процесу.

11.11. Створює на договірних засадах науково-навчальні об’єднання.

11.12. Бере участь у конкурсах на проведення наукових досліджень і розробок, отримання грантів та реалізує їх.

11.13. Створює тимчасові творчі наукові колективи з залученням співробітників Інституту, науковців НАПрН України та інших вітчизняних та іноземних фахівців.

11.14. Створює у встановленому порядку спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних напрямів діяльності інституту у порядку, передбаченому законодавством України.

11.15. Здійснює міжнародні наукові зв’язки та виступає суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності з метою організації і проведення спільних наукових досліджень, вивчення і використання досвіду підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, сучасних форм і методів навчання, участі в міжнародних заходах, навчання спеціалістів з числа громадян інших країн.

11.16. Засновує та підтримує офіційний веб-сайт Інституту.

 1. Інститут, крім того:

12.1. Самостійно розробляє структуру і штатний розпис в межах наявних коштів.

12.2. Визначає використання колективних, контрактних та інших форм організації і оплати праці, засад внутрішньо-інститутського госпрозрахунку.

12.3. Заохочує працівників, здійснює інші види стимулювання праці співробітників у відповідності з Положенням Інституту про преміювання та методичними рекомендаціями президії  Національної академії правових наук України щодо цього питання.

12.4. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про науково-практичне співробітництво з установами і організаціями, в т.ч. зарубіжними і міжнародними.

12.5. Відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або університетом, академією, інститутом, може розміщувати структурні підрозділи (лабораторії), що проводять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

12.6. За погодженням із президією Національної академії правових наук України може вступати до об’єднань юридичних осіб із метою виконання своїх статутних завдань зі збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

  12.7. Може створювати філії без прав юридичної особи, які діють на підставі положення, затвердженого директором Інституту та погодженого з Вченою радою Інституту.

12.8. Забезпечує соціальний захист працівників Інституту, має право створювати фонд їх соціального захисту.

 1. Належні Інституту права реалізуються директором, Вченою радою, посадовими особами Інституту згідно із затвердженим розподілом обов’язків.

 

III. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

 

 1. Структура Інституту розробляється дирекцією, схвалюється Вченою радою і затверджується президією Національної академії правових наук України.
 2. Структурними підрозділами Інституту є: науково-дослідні відділи, сектори, лабораторії, управлінські та науково-допоміжні підрозділи і служби, а також філії та представництва. Структурні підрозділи не мають прав юридичної особи і діють згідно з положеннями, затвердженими наказом директора і погодженими з Вченою радою Інституту.
 3. В Інституті можуть створюватись на певний строк для розв’язання конкретних завдань тимчасові творчі наукові колективи, в т.ч. на договірній (контрактній) основі. Порядок створення і функціонування тимчасових творчих наукових колективів визначається положенням, що затверджується директором Інституту.
 4. З метою незалежного оцінювання наукових результатів діяльності Інституту за рішенням президії Національної академії правових наук України при Інституті може створюватися Наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 1. IV. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

 

4.1. Директор Інституту

 

 1. Інститут очолює директор, який обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Інституту строком на п’ять років і затверджується загальними зборами Національної академії правових наук України. Одна і та сама особа не може бути директором Інституту більш як два строки.

Кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

До затвердження на посаді директора Інституту загальними зборами Національної академії правових наук України президія Національної академії правових наук України призначає виконувача обов’язків директора Інституту.

Президія Національної академії правових наук України оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Інституту конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

Президія Національної академії правових наук України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора Інституту приймає пропозиції щодо претендентів на цю посаду і протягом 20 календарних днів з дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам, встановленим законодавством, на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту.

Претенденти на посаду директора Інституту розглядаються на зборах колективу наукових працівників Інституту. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Загальні збори Національної академії правових наук України затверджують на посаді директора Інституту кандидатуру, яка набрала більш як дві третини голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менш як дві третини фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.

Якщо кандидат на посаду директора Інституту набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, загальні збори Національної академії правових наук України можуть призначити його на посаду або, за наявності вмотивованих заперечень, доручити президії Національної академії правових наук України оголосити новий конкурс та призначити виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більш як шість місяців.

Якщо жоден із претендентів на посаду директора Інституту не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Загальні збори Національної академії правових наук України призначають на посаду директора Інституту особу, яка у другому турі набрала більш як дві третини голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менш як дві третини фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.

Якщо кандидат на посаду директора Інституту у другому турі набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, загальні збори Національної академії правових наук України можуть призначити його на посаду або, за наявності вмотивованих заперечень, доручити президії Національної академії правових наук України оголосити новий конкурс та призначити виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більш як шість місяців.

Контракт з обраним директором Інституту укладається президією Національної академії правових наук України в установленому порядку протягом одного місяця з дня обрання.

Директор Інституту може бути звільнений з посади загальними зборами Національної академії правових наук України з підстав, визначених законодавством про працю, а також за порушення умов контракту. Директор Інституту також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Інституту.

Подання про відкликання директора Інституту може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту не менш як половиною складу Вченої ради Інституту. Збори колективу наукових працівників вважаються повноважними, якщо на них присутні не менш як дві третини фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту. Рішення про відкликання директора приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту.

Відсторонення директора Інституту від виконання обов’язків до прийняття рішення загальними зборами Національної академії правових наук України здійснює президія Національної академії правових наук України.

Президія Національної академії правових наук України відповідно до законодавства може звільнити директора Інституту з посади за власним бажанням, за станом здоров’я або з інших поважних причин та призначити виконувача обов’язки директора Інституту до затвердження загальними зборами Національної академії правових наук України.

 1. Директор Інституту:

19.1. Вирішує питання діяльності Інституту відповідно до статутних завдань, несе відповідальність за його роботу перед загальними зборами, президією Національної академії правових наук України та колективом Інституту.

19.2. Забезпечує додержання законності, трудової та виробничої дисципліни в Інституті.

19.3. Очолює роботу по складанню проектів планів науково-дослідних робіт, підготовці магістрів, докторів філософії та наукових кадрів, фінансуванню і матеріально-технічному забезпеченню Інституту з розподілом матеріальних ресурсів за темами науково-дослідних робіт, виданню наукових праць, проведенню нарад і конференцій та подає відповідні проекти на затвердження у встановленому порядку.

19.4. Організовує контроль за виконанням планів науково-дослідних робіт в Інституті, забезпечує виконання рішень Вченої ради, державних органів та органів управління Національної академії правових наук України, контролює роботу всіх підрозділів Інституту, тимчасових творчих наукових колективів та окремих співробітників.

19.5. Координує наукову діяльності Інституту з іншими науковими установами і вищими навчальними закладами.

19.6. Забезпечує добір, підготовку, розстановку кадрів в Інституті згідно штатного розпису Інституту, вживає заходів для підвищення наукової кваліфікації співробітників.

19.7. Висуває кандидатури на посади заступника директора та вченого секретаря Інституту

19.8. Визначає функціональні обов’язки працівників інституту.

19.9. Визначає можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в Інституті за погодженням з профспілковою організацією Інституту; за погодженням з Вченою радою Інституту встановлює конкретний перелік посад, на яких можуть застосовуватися такі режими.

19.10. У разі запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в Інституті визначає перелік видів наукової, методичної, експертної, консультаційної та організаційної роботи для наукових працівників Інституту.

19.11. Забезпечує підготовку і подання до відповідних органів звітів про результати наукової та науково-організаційної діяльності, а також фінансових і статистичних звітів.

19.12. Здійснює загальне керівництво господарсько-економічною діяльністю та матеріально-технічним забезпеченням Інституту.

19.13. Керує роботою по здійсненню міжнародних зв’язків Інституту.

19.14. Вживає заходів щодо збереження державної таємниці.

19.15. Укладає з комітетом профспілки колективний договір і забезпечує його виконання.

19.16. Звітує щороку перед колективом наукових працівників Інституту про свою діяльність.

 1. Директор Інституту має право:

20.1. Приймати на роботу, переміщувати і звільняти працівників Інституту згідно з законодавством про працю, залучати до співробітництва тимчасові творчі наукові колективи, в т.ч. на контрактній основі.

20.2. Організовувати проведення конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників; затверджувати рішення Вченої ради за результатами конкурсів або обрання на посади на новий строк; затверджувати рішення атестаційної комісії про атестацію науково-допоміжного персоналу.

20.3. Звільняти від роботи в Інституті або переводити на нижчу посаду, заміщувану не за конкурсом, наукових працівників, не обраних Вченою радою на новий строк, а також наукових працівників до закінчення встановленого на цій посаді строку переобрання, якщо вони не відповідають займаній посаді. Підставою для звільнення або переведення на нижчу посаду даного працівника є рішення Вченої ради про його невідповідність займаній посаді.

20.4. Затверджувати результати конкурсу щодо прийому до магістратури, аспірантури та періодичної атестації магістрів, аспірантів. Переводити в установленому порядку аспірантів з одного виду аспірантури до іншого і вносити в установленому порядку зміни до плану прийому в аспірантуру.

20.5. Заохочувати співробітників Інституту за високу якість наукових досліджень, зразкове виконання обов’язків та інші успіхи в роботі.

20.6. Накладати в установленому порядку дисциплінарні стягнення на співробітників Інституту.

20.7. Затверджувати на основі тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту робочі плани наукових досліджень наукових підрозділів Інституту і тематичних груп.

20.8. Затверджувати до друку наукові праці Інституту та планові роботи його співробітників, а також дозволяти публікацію позапланових робіт під грифом Інституту на титульному аркуші видання.

20.9. Представляти Інститут в Національній академії правових наук України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах, усіх інших установах і організаціях, а також підприємствах різних форм власності, в т.ч. зарубіжних і міжнародних.

20.10. Виступати від імені Інституту в судових, правоохоронних, банківських та інших установах і організаціях, доручати службовим особам Інституту ведення адміністративних, фінансових, господарських, судових справ Інституту.

20.11. Розпоряджатися коштами та іншими матеріальними цінностями в межах затвердженого кошторису Інституту.

20.12. Укладати угоди і договори на виконання науково-дослідних та інших робіт і послуг у відповідності з профілем діяльності Інституту.

20.13. Видавати накази і розпорядження, затверджувати положення та інструкції по Інституту в межах своєї компетенції.

20.14. Призначати частину складу Вченої ради Інституту відповідно до п. 23 Статуту.

20.15. Користуватися всіма правами, передбаченими законодавством, цим Статутом, Статутом Національної академії правових наук України, без окремого на те доручення, в т.ч. з правом передоручення, якщо це не суперечить законодавству.

 

4.2. Вчена рада Інституту

 

 1. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається цим Статутом.
 2. Голова Вченої ради, його заступник та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа членів Вченої ради.
 3. Вчена рада Інституту формується на строк повноважень директора Інституту. Кількісний склад членів вченої ради Інституту становить не менше 19 осіб. Три чверті складу Вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Інституту.

Директор Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами вченої ради Інституту за посадою.

До складу Вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Інституту.

 1. Вчена рада Інституту:

24.1. Обговорює програми і концепції науково-дослідних робіт; стан реалізації наукових досліджень, підготовки магістрів, докторів філософії, наукових кадрів, проведення конференцій, склад редколегій наукових видань Інституту.

24.2. Розглядає питання координації та наукового співробітництва з іншими установами і організаціями.

24.3. За поданням директора Інституту затверджує основні напрями діяльності структурних підрозділів Інституту.

24.4. Обговорює питання міжнародного наукового співробітництва Інституту, зарубіжних відряджень.

24.5. Розглядає питання щодо проведення конкурсів проектів наукових досліджень, приймає рішення про реалізацію прийнятих розробок, заохочує переможців конкурсів.

24.6. Заслуховує звіти структурних підрозділів Інституту про їх роботу.

24.7. Погоджує кандидатури на посади заступника директора та вченого секретаря Інституту, обирає керівників філій.

24.8. Обирає наукових працівників на посади за конкурсом.    

24.9. Висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії правових наук України.

24.10. Розглядає і схвалює Статут Інституту, вносить до нього зміни і доповнення, які затверджуються президією Національної академії правових наук України.

24.11. Розглядає інші питання, передбачені цим Статутом.

 1. До виключної компетенції Вченої ради Інституту належать питання щодо:

25.1. Визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової діяльності.

25.2. Проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт.

25.3. Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і експериментальних розробок.

25.4. Удосконалення та розвитку структури Інституту.

25.5. Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів).

25.6. Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників.

25.7. Висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.

25.8. Присвоєння працівникам Інституту вчених звань старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

25.9. Порушення клопотання про присвоєння почесних звань.

25.10. Затвердження річних звітів про діяльність Інституту та фінансових планів Інституту.

25.11. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору.

25.12. Погодження переліку посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

 1. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 1/2 складу Вченої ради, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і нагород та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.

Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього голосувало понад 50% присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Вчена рада може переважною більшістю голосів прийняти рішення про проведення таємного голосування з будь-якого питання, що входить до її компетенції.

 

4.3. Заступник директора Інституту з наукової роботи

 

 1. Заступник директора Інституту з наукової роботи затверджується президією Національної академії правових наук України строком на 5 років за поданням директора Інституту, погодженим з Вченою радою Інституту. На цю посаду призначаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії або доктора наук і досвід наукової та науково-організаційної роботи.
 2. Заступник директора з наукової роботи:

28.1. Організує наукову і науково-організаційну роботу Інституту, його наукових відділів, лабораторій, секторів, інших підрозділів, тематичних груп, тимчасових творчих наукових колективів.

28.2. Координує виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розробку та проведення наукової експертизи концепцій, проектів законів, інших правових актів, підготовку рекомендацій і пропозицій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

28.3. Здійснює контроль за складанням перспективних та річних планів роботи Інституту і наукових підрозділів, їх виконанням, забезпечує високу якість і науковий рівень робіт, сприяє використанню їх результатів у законотворчій діяльності та роботі державних органів та органів місцевого самоврядування.

28.4. Організує науково-видавничу діяльність, є заступником голови редакційної колегії збірника наукових праць Інституту.

28.5. Здійснює загальне керівництво підготовкою фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії, а також наукових кадрів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування, навчанням за програмами післядипломної освіти

28.6. Забезпечує виконання правил внутрішнього трудового розпорядку і додержання трудової дисципліни в Інституті.

28.7 Здійснює інші обов’язки по керівництву діяльністю Інституту відповідно до встановленого директором Інституту розподілу функціональних обов’язків.

 1. У випадку відсутності директора Інституту або за його дорученням його обов’язки виконує заступник директора Інституту з наукової роботи.

 

4.4 Заступник директора Інституту з загальних питань

 

 1. Заступник директора Інституту з загальних питань призначається директором Інституту строком на 5 років.
 2. Заступник директора з загальних питань:

            31.1. Керує господарськими і технічними підрозділами Інституту.

            31.2. Відповідає за належне господарське утримання будівель і
споруд, додержання санітарно-гігієнічних вимог, виконання вимог
загальної охорони і пожежної безпеки; забезпечує виконання правил і
заходів з охорони праці.

31.3. Забезпечує підрозділи Інституту транспортом, обладнанням, інвентарем, канцприладдям та іншими матеріалами, організовує проведення ремонтних робіт.

31.4. Укладає договори і веде справи від імені Інституту з господарських питань.

31.5. Сприяє здійсненню науково-організаційної роботи в Інституті.

 

4.5. Вчений секретар Інституту

 

 1. Вчений секретар Інституту затверджується президією Національної академії правових наук України строком на 5 років за поданням директора Інституту, погодженим з Вченою радою Інституту, з числа осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії або доктора наук і досвід наукової та науково-організаційної роботи.
 2. Вчений секретар бере участь у керівництві науковою та науково-організаційною роботою відповідно до покладених на нього обов’язків. Вчений секретар Інституту:

33.1. Складає проекти планів науково-дослідних робіт на підставі пропозицій підрозділів Інституту, планів видань, забезпечує їх виконання, готує зведений звіт про наукову та науково-організаційну роботу Інституту.

33.2. Організує підготовку фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії, а також наукових кадрів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування, навчання за програмами післядипломної освіти.

33.3. Здійснює підготовку засідань Вченої ради, планів її роботи, контролює виконання прийнятих Вченою радою рішень.

33.4. Організовує проведення наукових конференцій, інших наукових та організаційних заходів.

33.5. Бере участь в організації атестування працівників, розробці критеріїв і методів оцінки їх діяльності, надає директору Інституту узагальнені пропозиції щодо планів підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажування наукових співробітників.

33.6. Здійснює контроль за своєчасним і якісним листуванням Інституту та інформаційним обміном, а також за станом діловодства та бібліотечної справи в Інституті.

33.7. Контролює діяльність науково-допоміжних служб Інституту.

33.8. Здійснює інші обов’язки по керівництву діяльністю Інституту відповідно до встановленого директором Інституту розподілу функціональних обов’язків.

 

4.6. Керівник наукового структурного підрозділу Інституту,

керівник тимчасового творчого наукового колективу

 

 1. Керівники наукових структурних підрозділів Інституту обираються на посади на конкурсних засадах на строк не більше п’яти років з правом переобрання.
 2. Завідуючий науковим відділом та завідуючий лабораторією затверджуються на посаді президією Національної академії правових наук України за поданням директора Інституту, погодженим з Вченою радою Інституту.
 3. Керівник тимчасового творчого колективу призначається наказом директора Інституту.
 4. Завідуючий науковим відділом, лабораторією, сектором, іншим науковим структурним підрозділом, керівник тимчасового творчого наукового колективу:

37.1. Відповідає за діяльність відповідного структурного підрозділу, тимчасового творчого наукового колективу, напрям роботи і виконання плану науково-дослідних робіт, якість і строки досліджень, добір, розстановку і підготовку кадрів; додержання трудової дисципліни та правил техніки безпеки і виробничої санітарії у відповідному підрозділі.

37.2. Складає проекти планів науково-дослідних робіт і подає їх на затвердження у встановленому порядку.

37.3. Керує роботою співробітників по темам і безпосередньо бере участь у науковій роботі, встановлює співробітникам індивідуальні завдання і забезпечує їх виконання, подає звіти про виконання планів науково-дослідних робіт.

37.4. Бере участь у розробці заходів по реалізації результатів наукових досліджень.

37.5. Організовує інформаційну роботу в межах відповідного наукового структурного  підрозділу, тимчасового творчого наукового колективу, а також роботу наукових семінарів, симпозіумів, конференцій тощо.

37.6. Вивчає стан розвитку досліджень з тематики Інституту у зарубіжних країнах і розробляє пропозиції з міжнародного наукового співробітництва у відповідній галузі досліджень.

 1. Посади завідуючих науковими відділами і лабораторіями заміщуються за конкурсом у встановленому порядку.
 2. Завідуючий науковим відділом, лабораторією, керівник тимчасового творчого наукового колективу можуть працювати в Інституті за контрактом.

 

 1. V. СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ

 

 1. Науковий співробітник є основним суб’єктом науково-дослідної діяльності Інституту.

Головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники та молодші наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання їх за конкурсом або за підсумками чергової атестації.

 1. Головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники та молодші наукові співробітники можуть працювати в Інституті за контрактом згідно зі встановленим Національною академією правових наук України порядком.
 2. Наукові співробітники Інституту мають право:

42.1. Вибирати і бути обраними до складу Вченої ради Інституту.

42.2. Висувати кандидатури на посади директора Інституту, його заступників, завідуючих відділами, лабораторіями.

42.3. Брати участь в обговоренні питань діяльності Інституту, що розглядаються Вченою радою.

42.4. Брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад, оголошених Інститутом.

42.5. Провадити науково-педагогічну діяльність, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України.

42.6. Працювати за сумісництвом, зокрема на керівних наукових та науково-педагогічних посадах, за умови забезпечення уникнення конфлікту інтересів.

42.7. Підвищувати власну кваліфікацію.

42.8. Користуватись бібліотекою, розмножувальною технікою (за встановленим в Інституті порядком), засобами зв’язку тощо, всіма видами соціальних послуг, пільг, встановлених в Інституті.

42.9. Претендувати на зайняття більш високої посади при відповідному підвищенні свого фахового рівня тощо.

 1. Наукові співробітники Інституту зобов’язані:

43.1. Проводити наукові дослідження відповідно до затверджених тематичних планів і визначених завдань.

43.2. Представляти результати наукової діяльності шляхом подання звітів, наукових доповідей, публікацій тощо.

43.3. Проходити в установленому порядку атестацію на відповідність займаній посаді.

43.4. Постійно підвищувати свою кваліфікацію.

43.5. Додержуватись етичних норм наукового співтовариства, норм щодо інтелектуальної власності.

 1. Співробітники Інституту зобов’язані:

44.1. Додержуватись дисципліни праці, сумлінно виконувати встановлені в Інституті Правила внутрішнього трудового розпорядку.

44.2. Своєчасно і якісно виконувати плани роботи, накази і доручення дирекції Інституту.

44.3. Берегти майно Інституту, дбайливо ставитися до електронної та розмножувальної техніки, засобів зв’язку тощо.

44.4. Додержуватись правил охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.

 

 1. VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

 1. Трудовий колектив Інституту складають всі працівники, які беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

В складі трудового колективу діють трудові колективи відділів, секторів, лабораторій, інших структурних підрозділів.

 1. Трудовий колектив Інституту:

46.1. Щорічно обговорює на своїх зборах проект колективного договору. Загальні збори трудового колективу схвалюють його і уповноважують профспілковий комітет підписати його з дирекцією Інституту.

46.2. Щорічно заслуховує звіт директора Інституту і профспілкового комітету про виконання зобов’язань за колективним договором.

46.3. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Інституту соціальних пільг.

46.4. Бере участь в моральному і матеріальному стимулюванні праці, висловлює думку щодо кандидатур, яких дирекція представляє до державних нагород та інших заохочень.

 1. В Інституті діє профспілкова організація, яка здійснює соціальний захист працівників Інституту. Профспілковий комітет від імені колективу працівників Інституту укладає з дирекцією колективний договір.
 2. Інститут може мати Почесного директора, який призначається президією Національної академії правових наук України за рекомендацією колективу Інституту. Почесним директором може бути призначений дійсний член Національної академії правових наук України після досягнення пенсійного віку та увільнення від обов’язків директора Інституту, який тривалий час очолював Інститут, зробив значний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Інституту.
 3. Політичні організації (осередки політичних партій, суспільно-політичних рухів тощо) в Інституті не створюються.

 

VII. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. Економічна діяльність Інституту провадиться за рахунок бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, цільового фінансування наукових програм, тем та ініціативних розробок, коштів від підготовки магістрів, докторів філософії, наукових кадрів та підвищення кваліфікації, коштів від виконання робіт на договірних засадах та інших коштів.

Відносини Інституту з іншими особами у сфері господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Інститут вільний у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

 1. Метою діяльності Інституту не є одержання прибутків.
 2. Інститут самостійно розпоряджається доходами, отриманими за результатами своєї діяльності, відповідно до Статуту.
 3. Джерелами формування майна Інституту є:

53.1. Бюджетні асигнування.

53.2.  Доходи від госпрозрахункової та зовнішньоекономічної діяльності.

53.3. Кредити банків.

53.4. Надходження від реалізації наукової продукції.

53.5. Благодійні внески, добровільні спонсорські внески і пожертвування юридичних і фізичних осіб, в т. ч. із закордону.

53.6. Дарування.

53.7. Інші надходження згідно з чинним законодавством України.

 1. Інститут користується майном і коштами, закріпленими за ним як за бюджетною установою, на праві оперативного управління відповідно до їх цільового призначення. Інститут має право використовувати закріплене за ним майно для забезпечення участі у цивільних правовідносинах, у тому числі для фінансово-господарської діяльності відповідно до цілей свого утворення та в межах цивільної правоздатності.

Доходи, одержані Інститутом, а також набуте за рахунок цих доходів майно належить йому на праві оперативного управління і використовуються на ведення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної та соціальної бази, будівництво, а також на інші цілі, що визначені Статутом Інституту.

 1. Відчуження нерухомого майна Інституту здійснюється відповідно до законодавства, цього Статуту та Статуту Національної академії правових наук України.

Реалізуючі покладені на нього завдання, Інститут:

– передає на баланс інших організацій майно, яке знаходиться на його балансі з дозволу Національної академії правових наук України;

– укладає договори оренди та здійснює продаж майна, у тому числі нерухомого, яке обліковується на балансі Інституту, відповідно до чинного законодавства;

Кошти, отримані від оренди та продажу майна, яке обліковується на балансі Інституту, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Інституту.

Продаж основних засобів Інституту здійснюється на конкурсних засадах.

На нерухоме майно Інституту не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

 1. Інститут здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у встановленому порядку.
 2. Інститут у встановленому порядку набуває майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, в т.ч. за угодами зі своїми працівниками як суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені в Інституті. Інститут має право згідно з чинним законодавством реалізовувати на внутрішньому і зовнішньому ринках належні йому об’єкти інтелектуальної власності, не порушуючи при цьому авторські права розробників інтелектуальної продукції.
 3. Інститут має право з метою досягнення цілей, зазначених у Статуті, отримувати кошти від наступних видів діяльності:

58.1. Проведення на договірних засадах наукових досліджень, наукових експертиз, розробки відповідної документації.

58.2. Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів, нарад, виставок, конкурсів тощо).

58.3. Реалізація наукової та іншої інтелектуальної продукції.

58.4. Надання юридичних, консультаційних,  освітніх та інших послуг.

58.5. Здійснення редакційно-видавничої діяльності.

58.6. Підготовка магістрів, докторів філософії, а також наукових кадрів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування, навчання за програмами післядипломної освіти.

 1. Інститут реалізує свою продукцію, роботи, послуги юридичним і фізичним особам по цінам і тарифам, що встановлюються на договірних засадах.
 2. Ревізія фінансово-господарської діяльності Інституту проводиться відповідно до законодавства.

 

VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ

 1. Реорганізація та ліквідація Інституту здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням президії Національної академії правових наук України з урахуванням думки Вченої ради і трудового колективу Інституту.

 

 1. IX. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

 

 1. Зміни і доповнення вносяться до Статуту за рішенням Вченої ради Інституту, затверджуються президією Національної академії правових наук України та реєструються у встановленому законодавством порядку.
 2. Цей Статут набуває чинності після його затвердження президією Національної академії правових наук України.